Банер
Банер

 Проучване на туристическия потенциал в община Ботевград. 

Продължава...

Устието на река Камчия е едно от най-красивите места

Устието на река Камчия е едно от най-красивите места на българското Черноморие. Райското кътче е уникално съчетание на лонгозни гори, река и море. Отличава се с обширни плажове, набраздени с пясъчни дюни.

Реката пресича Стара планина, преминава през уникална лонгозна гориста местност и се влива в Черно море. Състои се от два по-малки притока - Луда Камчия и Голяма Камчия. Някога Камчия е носила името Панисос. Славяните са я наричали Тича, а съвременното й име е с кумански произход. На левия бряг на реката се намира римската крепост Ерите. Днес лонгозната местност на Камчия е обявена за биосферен резерват, включен в програмата МАБ на ЮНЕСКО. Всяка секунда 9000 л от реката се вливат в Черно море, като през пролетта това количество достига 30 000 л. Край устието на живописната река Камчия, сред екзотична лонгозна гора, водни лилии и рози на едноименния природен резерват, в непосредствена близост до Черно море, се намира курортен комплекс “Камчия”. Тук се намира защитената местност "Камчийски пясъци", която заема площ 372,6 ха. Тя обхваща плажна ивица, обширни пясъчни дюни, храстови и тревни съобщества, сладководни блата, естествени широколистни гори и изкуствено създадени иглолистни гори. По пясъчните дюни се срещат типични пясъколюбиви тревисти растения, а в блатата има балканска чесновница - застрашен и защитен вид, вписан в Червената книга на България. Защитената местност "Камчийски пясъци" е уникално местообитание на черния щъркел и още над 20 вида прелетни и водоплаващи птици.
Биосферният резерват Камчия обхваща района около реката и е уникална природна забележителност, атракция за туристи и природолюбители. Необятните дюни на едноименната защитена местност превръщат този регион от черноморското крайбрежие между Варна и Бургас във великолепно място за отмора, отдих и спорт. В живописния резерват се срещат над 40 дървестни и храстни вида. В трудно достъпните блатисти части и лимани виреят записаните в червената книга блатно кокиче, бяла и жълта водна лилия. В р. Камчия и азмаците се срещат 39 вида риби, което съставлява по-голямата част от българската сладководна ихтиофауна. Седем вида от рибното разнообразие на резервата са вписани в националната Червена книга. Богатият животински свят включва 156 вида птици, между които морския орел, черен щъркел, чапла.
Поради голямото си природозащитно, екологично и научно-практическо значение, резерват "Камчия" получава международно признание през 1977 г. Природният комплекс около долното течение на р. Камчия и едноименният резерват са обявени за места с общоевропейско природозащитно значение според програмата "CORINE Biotopes" на Европейския съюз. Резерватът е включен в световната мрежа от биосферни резервати, в рамките на програмата "Човек и биосфера" на ЮНЕСКО за опазване на най-представителните екосистеми на планетата и в списъка на ОВМ (Орнитологично важните места в Европа), съгласно Международната организация за опазване на птиците (BirdLife International). Разходката по красивата река предлага незабравими мигове и среща с дивата и девствена природа.