Банер
Банер

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

За информация и  начин да  закупите книгата "Обичай ме навеки" 

Продължава...

ВАРНЕНСКА ФИРМА ПОВИШАВА ЕФЕКТИВНОСТТА НА ПРОИЗВОДСТВОТО ПО ЕВРОПРОЕКТ

Варненската компания Примабилд ООД проведе работна среща за представяне на проекта BG16RFOP002-3.004-0110-C01 „Инвестиции за ефективно използване на ресурсите в Примабилд ООД“. Неговата основна цел е повишаване на ресурсната ефективност на варненската фирма чрез прилагане на нови технологични решения в производствения процес.

Проектът е финансиран от ОП „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020г. Общият му бюджет е 1 425 000 лв.
С европейските средства предприятието е закупило модерно оборудване. Доставени са автоматизирана система за мониторинг и адаптивно дозиране за производство на бетонови смеси, специализиран софтуер и технологично и рецептурно ноу-хау. С внедряването им се постига висока степен на автоматизация, пълен контрол на целия производствен процес и намаляване на загубите на суровините за производството на бетонови смеси. Чрез новия софтуер и ноу-хау системата прецизно се дозират влаганите цимент и химични добавки. По дигитален път се автоматизира и контролира подаването на вода, което редуцира потреблението. По проекта са закупени трошачна инсталация и рециклатор. Внедряването им води до намаляване на използването на инертни материали, цимент, минерални добавки и пясък в производството на бетонови смеси, тъй като отпадъкът, генериран в производството, се употребява като суровина.
Инвестициите спомагат за разширяване на капацитета на предприятието, намаляване на количествата използвани материали и опасни химически вещества, ефективно управление на отпадъците.
Проектът „Инвестиции за ефективно използване на ресурсите в Примабилд ООД“ е стартирал на 29.11.2018 г. и приключва на 29.07.2020 г.