Банер

 Новата книга на  Станка Ангелова - астролог на сайта „България без граници”  - цена 6 лв., поръчка на тел. 0888262195.

 

ПЪТУВАНИЯ НА БЪЛГАРИ В ЧУЖБИНА И ПОСЕЩЕНИЯ НА ЧУЖДЕНЦИ В БЪЛГАРИЯ ПРЕЗ ДЕКЕМВРИ 2010 ГОДИНА

Пътуванията на български граждани в чужбина през декември 2010 г. са 254.2 хил., или с 14.7% по-малко в сравнение с декември 2009 година. Увеличение на пътуванията в сравнение със същия месец на 2009 г. е регистрирано към Япония - с 66.7%, Малта - с 52.8%, Португалия - с 36.5%, Израел - с 33.2%, Словакия - с 32.3%, Швеция - с 15.0%,

Франция - с 6.9%,Австрия - с 3.9%, и Дания - с 3.1%. Същевременно намаляват пътуванията към Финландия - с 49.5%, Турция - с 24.0%, Сърбия - с 23.2%, Република Македония - с 22.3%, Украйна - с 21.6%, Канада - със 17.2%, Нидерландия - с 16.4%, Чехия - с 11.8%, Италия - с 11.1%, Унгария - с 11.1%, Полша - с 10.7%, и други.
Най-голям относителен дял от общия брой пътувания на български граждани в чужбина формират тези със служебна цел - 45.5%, следвани от пътуванията с цел почивка и екскурзия - 25.5%, гостуване - 25.2%, и други - 3.8%.


Посещенията на чужденци в България през декември 2010 г. са 374.3 хил. и нарастват с 4.8% спрямо същия месец на 2009 година. Увеличение е регистрирано на транзитните преминавания на чужденци през страната - с 9.6%, нарастват и посещенията с цел почивка и екскурзия, както и по други причини - съответно със 7.2 и 0.9%. Същевременно има спад при посещенията със служебна цел - с 3.7%, и с цел гостуване - с 1.8%.
Посещенията на граждани от страните - членки на Европейския съюз, намаляват общо с 2.0%, като най-голям е спадът при посещенията от Ирландия и Малта - съответно с 63.3 и 47.5%. Увеличение е отчетено на посещенията от Румъния - с 18.2%, Испания - с 14.1%, Полша - с 9.9%, и други.
Увеличават се и посещенията от групата „Други европейски страни” - с 15.1%, като най-голям е ръстът на посещенията на граждани от Сърбия - с 52.2%, Норвегия - с 46.1%, и Швейцария - с 25.5%.
През декември 2010 г. транзитните преминавания на чужденци през страната формират най-голям относителен дял от общия брой посещения - 34.1%, следвани от посетилите страната чужденци с цел почивка и екскурзия - 32.1%, със служебна цел - 16.1%, по други причини - 14.6%, и с цел гостуване - 3.1%.
Методологични бележки
Статистическите данни за пътуванията на българи в чужбина и посещенията на чужденци в България са получени на базата на месечна информация от Министерството на вътрешните работи (МВР) и извадково изследване на НСИ сред преминаващите български и чужди граждани през граничните пунктове на страната.
Данните за броя на пътуванията на граждани от Европейския съюз представляват оценки на базата на информация от МВР и летищните власти. Данните за влезлите в страната граждани на „трети страни” са получени директно от МВР. Данните за целите на пътуванията са получени въз основа на регулярно провежданото от НСИ месечно извадково изследване сред преминаващите български и чужди граждани през граничните пунктове на страната.