Банер
ИНДЕКСИ НА ЦЕНИТЕ В СЕЛСКОТО СТОПАНСТВО ЗА ЧЕТВЪРТОТО ТРИМЕСЕЧИЕ НА 2010 ГОДИНА

1. Индекси на цените на производител в селското стопанство

Индексът на цените на производител в селското стопанство за четвъртото тримесечие на 2010 г. нараства с 27.2% спрямо същото тримесечие на 2009 година. В растениевъдството цените са се увеличили с 32.6%, а в животновъдството - с 10.9%.

Увеличение е отчетено при зърнените култури - с 40.8%,техническите култури - с 42.8%, плодовете - с 31.3%, живите животни - с 4.8%, и животинските продукти - със 17.4%. Отчетени са по-високи цени на меката пшеница - с 46.2%, царевицата - с 49.7%, слънчогледа - със 77.8%, ябълките - с 20.2%, гроздето - с 37.9%, свинете - с 8.1%, и кравето мляко - с 26.9%.

2. Индекси на цените на средствата за производство, влагани в селското стопанство

Индексът на цените на средствата за производство, влагани в селското стопанство, за четвъртото тримесечие на 2010 г., е с 3.8% над равнището на същото тримесечие на 2009 година. По-високи са цените на посевния и посадъчния материал - с 1.7%, електроенергията - с 3.4%, препаратите за растителна защита - с 0.5%, ветеринарномедицинските продукти - с 1.6%, и фуражите - с 11.9%. През периода е отчетено намаление на цените на минералните торове с 3.1%.