Банер
Банер

 Новата книга на  Станка Ангелова - астролог на сайта „България без граници”  - цена 6 лв., поръчка на тел. 0888262195.

 

БРУТЕН ВЪТРЕШЕН ПРОДУКТ ПРЕЗ ЧЕТВЪРТОТО ТРИМЕСЕЧИЕ НА 2010 Г. - ЕКСПРЕСНИ ОЦЕНКИ

2010 Г. - ЕКСПРЕСНИ ОЦЕНКИ
Сезонно изгладените данни на БВП през четвъртото тримесечие на 2010 г. показват растеж от 1.7% спрямо предходното тримесечие на годината и 2.1% спрямо същото тримесечие на предходната година.
В ръководството на Евростат за тримесечни национални сметки експресните оценки за БВП са дефинирани като:

„...най-ранната картина на икономиката, представена в съответствие с концепциите и дефинициите на Системата на националните сметки, данните за която се произвеждат и публикуват във възможно най-кратки срокове, след края на отчетното тримесечие, като се използва ограничена и непълна информация в сравнение с традиционно разработваните тримесечни показатели на националните сметки...”.
Експресните оценки за БВП в контекста на общите условия за подготовка на краткосрочни показатели се основават на предварителна краткосрочна информация (обект на последващи актуализации и ревизии), на експертни оценки и модели за поведението на компонентите в състава на БВП, за които към момента на изчисленията не е налична директна базисна информация.
Разработените експресни оценки за четвъртото тримесечие на 2010 г. са подготвени в срок от 46 дни след отчетния период. Те са представени в стандартен формат за публикуване на тримесечните данни на националните сметки - текущи цени, относителни дялове на компонентите в състава на БВП и темпове на прираст спрямо предходното тримесечие и спрямо същото тримесечие на предходната година.
Съгласно Календара за представяне на резултатите от статистическите изследвания НСИ ще подготви и публикува официални тримесечни резултати за БВП за четвъртото тримесечие на 2010 г. на 11 март 2011 година.
БВП в стойностен обем, текущи цени
Според експресните оценки на НСИ за четвъртото тримесечие на 2010 г. БВП в номинално изражение достига до 19 924 млн. лева .Текущият обем на БВП за 2010 г. възлиза на 70 568 млн. лева.
Реализираната добавена стойност през четвъртото тримесечие на 2010 г. е 17 000 млн. лв., като най-голям дял в общата добавена стойност се формира от сектора на услугите -66.8%, следван от индустриалния сектор - 28.9%. Аграрният сектор определя 4.3% от общата добавена стойност в икономиката.
По елементи на крайното използване най-голям дял в БВП - 82.6%, заема крайното потребление, което в стойностно изражение възлиза на 16 444 млн. лева. През четвъртото тримесечие на 2010 г. бруто капиталообразуването е 5 190 млн. лв. и има относителен дял от 26.0% в БВП. Външнотърговското салдо е отрицателно (- 1 710 млн. лв.) и заема дял от 8.6% в структурата на БВП.
Темп на прираст на БВП, общо и по компоненти
Сезонно изгладените данни на БВП показват растеж от 1.7% през четвъртото тримесечие на 2010 г. спрямо предходното тримесечие .
През четвъртото тримесечие на 2010 г. спрямо същото тримесечие на предходната година ръстът на БВП е 2.1%.

БВП за 2010 г., получен като сума от тримесечните данни, нараства в реално изражение с 0.3% спрямо 2009 година.
Тримесечни изменения
През четвъртото тримесечие на 2010 г. спрямо третото брутната добавена стойност в икономиката нараства с 0.4%.
Според експресните оценки на БВП по елементи на крайното използване през четвъртото тримесечие на 2010 г. за първи път в рамките на годината се регистрира нарастване на крайното потребление и бруто капиталообразуването - съответно с 4.1 и 2.8%. За разлика от предходните тримесечия на годината износът на стоки и услуги през четвъртото тримесечие намалява с 3.9% спрямо предходното. През същия период вносът на стоки и услуги нараства с 2.3% спрямо предходното тримесечие.
Годишни изменения
През четвъртото тримесечие на 2010 г. спрямо същото тримесечие на предходната година брутната добавена стойност нараства с 0.8%, като динамиката й се определя основно от регистрираните ръстове в аграрния сектор - 4.8%, и индустриалния сектор - 3.6%. Услугите имат отрицателен принос в добавената стойност и отчитат намаление от 1.8% за разглеждания период.