Банер
ВЪВЕДЕНИ В ЕКСПЛОАТАЦИЯ НОВОПОСТРОЕНИ ЖИЛИЩНИ СГРАДИ И ЖИЛИЩА ПРЕЗ ЧЕТВЪРТОТО ТРИМЕСЕЧИЕ НА 2010 ГОДИНА

По предварителни данни на Националния статистически институт броят на въведените в експлоатация новопостроени жилищни сгради през четвъртото тримесечие на 2010 г. е 671 и спрямо съответното тримесечие на 2009 г. намалява с 27.0%. Новопостроените жилища в тях са с 29.6% по-малко и техният брой достига 4 125.

Най-голям брой жилищни сгради и жилища са въведени в експлоатация в област Варна - 144 сгради с 1 175 жилища в тях, област Бургас - 116 сгради с 1 153 жилища, следвани от София област - 54 сгради с 84 жилища.
Общата полезна площ на новопостроените жилища през четвъртото тримесечие на 2010 г. е 318.7 хил. кв. м, или с 29.3% по-малко в сравнение със същото тримесечие на 2009 година. Намалява и жилищната площ с 30.5% до 198.1 хил. кв. м.
Същевременно обаче средната полезна площ на едно новопостроено жилище се увеличава от 76.9 кв. м през четвъртото тримесечие на 2009 г. на 77.3 кв. м през същото тримесечие на 2010 година.
Най-голяма средна полезна площ на едно новопостроено жилище е регистрирана в област Габрово - 135.9 кв. м, област Добрич - 128.3 кв. м, следвани от областите Силистра - 114.4 кв. м, и Хасково - 99.4 кв. м, а най-малка - в област Пловдив - 59.4 кв. м, и област Ямбол - 60.4 кв. м.

Методологични бележки

Статистическите данни за новопостроените жилищни сгради и жилища са разработени на базата на тримесечна информация, получавана от общинските администрации.
В обхвата на наблюдението се включват новопостроените жилищни сгради с одобрен приемателен протокол образец 16 или издадено разрешение за ползване съгласно Наредба
№ 2/31.07.2003 г. на Министерството на регионалното развитие и благоустройството.
В състава на жилищната площ се включва площта на стаите за живеене, спалните, нишите за спане, столовите, стаите за дневно престояване, стаите, ползвани като работни кабинети и библиотеки на научни работници, гостните, холовете, но не се включва площта на кухните. В състава на спомагателната площ се включва площта на спомагателните помещения, стаите и кухните с площ по-малка от 4 кв. м, вестибюлите с портал и друга преграда, коридорите, антретата, баните, тоалетните, килерите, дрешниците, другите спомагателни помещения (сушилни, перални, балкони и лоджии) независимо от големината на площта им. Площта на кухните над 4 кв. м е посочена отделно.
Полезната площ на жилището представлява сума от жилищната и спомагателната площ и площта на кухните.