Банер
ИНДЕКСИ НА ПРОМИШЛЕНОТО ПРОИЗВОДСТВО ПРЕЗ ДЕКЕМВРИ 2010 ГОДИНА

По предварителни данни през декември 2010 г. индексът на промишленото производство , изчислен от сезонно изгладените данни , намалява с 1.0% в сравнение с ноември 2010 година.
През декември 2010 г. календарно изгладеният индекс на промишленото производство нараства с 5.2% спрямо съответния месец на 2009 година.


Месечни изменения
През декември 2010 г. спрямо предходния месец промишленото производство в добивната промишленост намалява със 7.1%, в преработващата промишленост - с 4.3%, докато в производството и разпределението на електрическа и топлоенергия и газ е регистрирано увеличение от 3.2%.
По-значителен спад в преработващата промишленост се наблюдава при производството на химични продукти - с 21.2%, производството на метални изделия, без машини и оборудване - с 20.7%, производството на изделия от други неметални минерални суровини - с 10.9%, производството на напитки - с 8.2%. Ръст е регистриран в ремонта и инсталирането на машини и оборудване - с 20.3%, производството на тютюневи изделия - със 7.4%.
Годишни изменения
На годишна база увеличение на промишленото производство, изчислено от календарно изгладените данни, е отчетено в преработващата промишленост - със 7.9%, в производството и разпределението на електрическа и топлоенергия и газ - с 0.8%, и в добивната промишленост - с 0.3%.
Регистриран е ръст в производството на инвестиционни продукти - 16.9%, в производството на продукти за междинно потребление - 6.9%, и в производството на енергийни продукти - 2.0%.

Данните за декември 2010 г. са предварителни.
Месечните индекси на производството измерват измененията в произведената продукция на промишлените предприятия. Тази информация е подходяща за проследяване на текущото икономическо развитие и за краткосрочни прогнози. Индексите не измерват действителното равнище на производството, а оценяват средното изменение на производството между два времеви периода. За оценката на индексите се извършва представително наблюдение на предприятията от промишлеността, като извадката обхваща предприятия, чийто годишен оборот надхвърля 97% от оборота на цялата промишленост.
Индексите на промишленото производство се изчисляват при постоянна база 2005 г. чрез претегляне със структурата на добавената стойност по факторни разходи.
Сезонното изглаждане е статистически метод за отстраняване на сезонния компонент на времевия ред и е особено подходящ за дългосрочни сравнения на данните.
Календарното изглаждане представлява отстраняване на вариациите в месечните данни, дължащи се на различния брой календарни и работни дни в месеците, на националните празници, както и на наличието на екстремни стойности (например наличието на повече неработни дни през май може да допринесе за спад на производството в някои дейности).
Сезонно и календарно изгладените данни за периода 2000 - 2010 г. са публикувани на интернет сайта на НСИ: http://www.nsi.bg/otrasal.php?otr=3 .