Банер
ИНДЕКСИ НА СТРОИТЕЛНАТА ПРОДУКЦИЯ ПРЕЗ ДЕКЕМВРИ 2010 ГОДИНА

По предварителни данни на НСИ през декември 2010 г. продукцията в сектор „Строителство”, изчислена въз основа на сезонно изгладени данни , бележи спад от 13.0% спрямо предходния месец.

Календарно изгладените данни показват намаление от 12.4% на строителната продукция през декември 2010 г. в сравнение със същия месец на 2009 година .
Месечни изменения
През декември 2010 г. произведената строителна продукция е под равнището на предходния месец, като намалението на продукцията от строителство на сгради е с 12.3%, а при гражданското/инженерното строителство - с 2.1%, изчислено от сезонно изгладени данни.
Годишни изменения

На годишна база намалението на строителната продукция през декември 2010 г. се определя предимно от отрицателния темп в сградното строителство, където спадът е 19.0%, изчислен от календарно изгладени данни, докато при гражданското/инженерното строителство се наблюдава увеличение от 0.1% .

Данните за декември 2010 г. са предварителни.
Месечните индекси показват краткосрочните изменения на строителната продукция между два сравнявани периода. Тази информация може да се използва за анализ на текущото състояние на строителството в страната, както и за краткосрочни прогнози за бъдещото му развитие. За изчисляване на индексите се използва получената информация за отработеното време в строителството от провежданото месечно извадково наблюдение на строителни предприятия, чиято продукция надхвърля 75% от общата строителна продукция в страната. Индексите на строителната продукция са изчислени при база 2005 = 100.
Сезонното изглаждане е статистически метод за отстраняване на сезонния компонент на времевия ред и е особено подходящ за дългосрочни сравнения на данните.
Календарното изглаждане представлява отстраняване на вариациите в месечните данни, дължащи се на различния брой календарни и работни дни в месеците, на националните празници, както и на наличието на екстремни стойности (например наличието на повече неработни дни през май може да допринесе за спад на производството в някои дейности).
Сезонно и календарно изгладените данни за периода 2000 - 2010 г. са публикувани на интернет сайта на НСИ: http://www.nsi.bg/otrasal.php?otr=4 .