Банер
Банер

 Новата книга на  Станка Ангелова - астролог на сайта „България без граници”  - цена 6 лв., поръчка на тел. 0888262195.

 

ИНДЕКСИ НА ЦЕНИ НА ПРОИЗВОДИТЕЛ В ПРОМИШЛЕНОСТТА , ДЕКЕМВРИ 2010 ГОДИНА

1. Индекси на цени на производител на вътрешния пазар
Индексът на цени на производител на вътрешния пазар през декември 2010 г. е с 1.7% над равнището от предходния месец. Увеличение на цените е регистрирано в добивната промишленост - с 1.7%, в преработващата промишленост - с 2.2%,

и при производството и разпределението на електрическа и топлоенергия и газ - с 0.7%.
В преработващата промишленост по-значително увеличение на цените спрямо предходния месец се наблюдава при производството на текстил и изделия от текстил, без облекло - 3.6%, при производството на основни метали - с 1.2%, и при производството на хартия, картон и изделия от хартия и картон - с 1.1%.
Индексът на цени на производител на вътрешния пазар през декември 2010 г. нараства с 12.0% в сравнение със същия месец на 2009 година. Цените се увеличават в добивната промишленост - с 14.4%, в преработващата промишленост - с 11.6%, и при производството и разпределението на електрическа и топлоенергия и газ - с 12.6%.
Увеличение на цените в преработващата промишленост спрямо декември 2009 г. е отчетено при: производството на основни метали - с 20.9%; производството на текстил и изделия от текстил, без облекло - с 9.4%; производството на хранителни продукти - с 8.5%. Намаление на цените се наблюдава при производството на изделия от други неметални минерални суровини - с 3.2%, и при производството на дървен материал и изделия от него, без мебели - с 0.7%.

1 Индексите на цените на производител измерват средното изменение на цените на промишлените продукти, произвеждани и продавани от българските предприятия. Те могат да се разглеждат като ранен измерител на инфлацията и да се използват за международни сравнения. Информация за изчисляване на индексите се получава от месечните изследвания на цените на производител на вътрешния и на международния пазар. За оценка на индексите се извършват наблюдения на базата на постоянна извадка от групи продукти, която е представителна за цялото производство.
Индексите на цените на производител на вътрешния пазар се изчисляват при постоянна база 2005 г. чрез претегляне със структурата на оборота на промишлените предприятия на вътрешния пазар.

 

2. Общ индекс на цени на производител в промишлеността
Общият индекс на цени на производител през декември 2010 г. нараства с 2.0% спрямо предходния месец. По-високи цени са регистрирани в добивната промишленост - с 1.9%, в преработващата промишленост - с 2.4%, и при производството и разпределението на електрическа и топлоенергия и газ - с 0.6%.
По-съществено увеличение на цените в преработващата промишленост се наблюдава при производството на основни метали - с 3.7%, при производството на текстил и изделия от текстил, без облекло - с 1.9%, и при производството на автомобили, ремаркета и полуремаркета - с 1.4%.
Общият индекс на цените на производител през декември 2010 г. се увеличава с 12.2% в сравнение със същия месец на 2009 година.
В преработващата промишленост нарастването на цените на производител е 11.9% спрямо декември 2009 година. По-съществено увеличение е регистрирано при производството на основни метали - с 20.7%, при производството на автомобили, ремаркета и полуремаркета - с 16.5%, и при производството на хартия, картон и изделия от хартия и картон - с 13.4%, а намаление се наблюдава при производството на изделия от други неметални минерални суровини - с 3.2%, и при производството на химични продукти - с 1.1%.