Банер
Първи в България клъстер за интелигентни и устойчиви решения в управлението на енергията - Smart Energy Cluster

 Първият в България клъстер за интелигентни и устойчиви решения в управлението на енергията Smart Energy Cluster бе учреден през месец октомври 2016г. Клъстерът обединява производители на зелена енергия, инженерингови и IT компании, както и представители на неправителствения сектор, с което Smart Energy Cluster ще обедини ноу-хау и научно-изследователски потенциал с цел развитие на технологии от интелигентен тип за управление на използваната в икономическия и обществен аспект електрическа енергия.

Учредителите на клъстера ще осигурят стартов капацитет за новото обединение, като Smart Energy Cluster си поставя амбициозни цели за регионален обхват на дейността и развитие на международни сътрудничества и транснационални пазари, както за самия клъстер така и за неговите членове.
Концепцията за развитие на Smart Energy Cluster включва създаване на административен капацитет, привличане на нови членове и повишаване на иновативния капацитет, позициониране на национално и международно ниво, разработване на собствени за клъстера продукти и услуги и тяхното пазарно позициониране и интернационализация.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Развитието на Smart Energy Cluster е свързано с няколко фази. В първоначалния етап на развитие, като стартиращ клъстер, Smart Energy Cluster ще се фокусира върху създаването на административен екип и разработването на стратегически за клъстера документи като стратегия за пазарно позициониране и маркетинг стратегия. Ще бъдат идентифицирани конкретни продукти и пазари на клъстера, които да залегнат в дългосрочната визия за неговото развитие. След конкретизиране на средносрочните и дългосрочни цели, ще бъде проведена и кампания за набиране на нови членове и популяризиране на клъстерните идеи сред бизнеса в България и в Европа.
В средносрочен план се предвижда изграждането на споделена инфраструктура, която да служи на членовете на клъстера в разработването на нови продукти и услуги. Smart Energy Cluster има потенциал за развитие в посока както на високите технологии в услуга на управлението на енергията, така и в посока иновации в инженерингов план за управление на енергийните потоци.
Предвид устойчивото развитие на сектора на възобновяемите енергийни източници и тяхното масово навлизане в бита и широка употреба от обществото, Smart Energy Cluster гарантирано ще се развива в създалата се пазарна ниша. Анализът на пазара и развитието на социалната икономика предвиждат широко навлизане на високите технологии в управлението на енергията, както и високата степен на значимост на иновациите в тази сфера.
https://www.smartenergio.com/