Банер
Банер

 Новата книга на  Станка Ангелова - астролог на сайта „България без граници”  - цена 6 лв., поръчка на тел. 0888262195.

 

ВАС реши спора за изпълнителя на завода за битови отпадъци на София

 Тричленен състав на Върховния административен съд на Република България днес обяви решение по дело 10086/2013 г. Образувано е по три жалби, първата-от обединение "Актор АД - Хелектор АД", със седалище Гърция гр.Атина, втората- от обединение "Станилов-Данеко" ДЗЗД /дружество по ЗЗД/,

 със седалище гр.София и третата - от кмета на Столична община, всички-срещу Решение № 709 от 19.06.2013г. на Комисията за защита на конкуренцията/КЗК/, постановено по обединена преписка № КЗК- 488/508/2013г., с което е отменена Заповед №СО-РД-09-02-104/26.04.2013г.на кмета на Столична община за класиране на участниците и определяне на изпълнител за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Изпълнение на фаза II на проект „Интегрирана система от съоръжения за третиране на битовите отпадъци на Столична община”- Проектиране и строителство на завод за Механично-биологично третиране (МБТ) на отпадъци с производство на RDF- гориво.
С решение на КЗК процедурата е върната на възложителя на етап разглеждане на документите в плик № 1 за съответствие с критериите за подбор, при спазване на указанията, дадени в мотивите на решението.
С решението на ВАС се отменя решение № 709 от 19.06.2013г. на Комисията за защита на конкуренцията, постановено по обединена преписка № КЗК- 488/508/2013г. на КЗК и вместо него съдът постановява следното:
отхвърлят се жалбите на съвместно предприятие "ВСМ-СПХ" и на обединение "Станилов-Данеко" ДЗЗД срещу Заповед № СО-РД-09-02104/26.04.2013 г. на кмета на Столична община. Това означава, че се потвърждава решението на възложителя - Столична община, с което е избран за изпълнител обединението "Актор АД - Хелектор АД", със седалище Гърция гр.Атина
Решението е окончателно.
Публикува : Виктория Милчева
Съобщи : ВЪРХОВЕН АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД