Банер

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

За информация и  начин да  закупите книгата "Обичай ме навеки" 

Продължава...

ДЕЙНОСТ НА СРЕДСТВАТА ЗА ПОДСЛОН И МЕСТАТА ЗА НАСТАНЯВАНЕ ПРЕЗ АВГУСТ 2013 ГОДИНА

 През август 2013 г. в страната са функционирали 2 757 средства за подслон и места за настаняване с над 10 легла - хотели, мотели, къмпинги, хижи и други места за краткосрочно настаняване. Броят на стаите в тях е 123.7 хил., а на леглата - 276.8 хиляди. В сравнение с август 2012 г. общият брой на

 средствата за подслон и местата за настаняване се увеличава със 7.4%, а на леглата в тях - с 0.3%.
Общият брой на нощувките във всички средства за подслон и места за настаняване, регистрирани през август 2013 г., е 5 025.0 хил., или с 3.4% повече в сравнение със същия месец на предходната година, като нощувките в хотелите с 4 и 5 звезди се увеличават с 8.0%, докато в местата с 1, 2 и 3 звезди те намаляват с 0.4%.
През август 2013 г. в хотели с 4 и 5 звезди са реализирани 55.1% от общия брой нощувки на чужди граждани и 22.5% - на българи. В средствата за подслон и местата за настаняване с 3 звезди са осъществени 30.3% от нощувките на български граждани и 33.7% - на чужденци, докато в останалите места за настаняване (с 1 и 2 звезди) те са съответно 47.2 и 11.2%.

Пренощувалите лица в средствата за подслон и местата за настаняване през август 2013 г. се увеличават с 4.6% в сравнение със същия месец на 2012 г. и достигат 1 006.6 хиляди. От всички пренощували лица 38.5% са българи, като по-голямата част от тях (75.3%) са нощували в хотели с 1 и 2 или 3 звезди и са реализирали средно по 3.5 нощувки. Пренощувалите чужденци са 619.5 хил., като 58.6% от тях са нощували в хотели с 4 и 5 звезди и са реализирали средно по 5.6 нощувки.


Общата заетост на леглата в средствата за подслон и местата за настаняване през август 2013 г. е 59.5%, като тя е най-висока в средствата за подслон с 4 и 5 звезди - 72.1%, следвана от тези с 3 звезди - 63.3%, и с 1 и 2 звезди - 39.9%. В сравнение със същия месец на предходната година заетостта на леглата се увеличава с 0.6 процентни пункта, като най-голямо е увеличението при средствата за подслон с 3 звезди - с 1.2 процентни пункта.


Приходите от нощувки през август 2013 г. достигат 213.1 млн. лв., или с 8.7% повече в сравнение с август 2012 година. Регистрирано е увеличение както в приходите от български граждани - с 11.0%, така и от чужди граждани - с 8.1%.

Методологични бележки

От 2012 г. статистическото изследване на дейността на средствата за подслон и местата за настаняване се провежда месечно в съответствие с Регламент № 692/2011 на Европейския парламент и на Съвета относно европейската статистика на туризма и Регламент № 1051/2011 на Европейската комисия за прилагане на Регламент № 692/2011 на Европейския парламент и на Съвета относно европейската статистика на туризма по отношение на структурата на отчетите за качество и предаване на данните.
В наблюдението се включват категоризираните хотели, къмпинги и други места за краткосрочно настаняване с над 10 легла, функционирали през съответния отчетен период.
В показателя други места за краткосрочно настаняване са обхванати вилни и туристически селища, хостели, къщи за гости, бунгала, почивни домове, хижи, частни квартири и апартаменти и други места за краткосрочно настаняване.
Легладенонощия в експлоатация е максималният капацитет на разкритите легла за всеки ден от отчетния месец.
В приходите от нощувки в средствата за подслон са включени сумите, заплатени от гостите, без стойността на допълнителните услуги.