Банер
Банер

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

За информация и  начин да  закупите книгата "Обичай ме навеки" 

Продължава...

ПЪТУВАНИЯ НА БЪЛГАРИ В ЧУЖБИНА И ПОСЕЩЕНИЯ НА ЧУЖДЕНЦИ В БЪЛГАРИЯ ПРЕЗ АВГУСТ 2013 ГОДИНА

 Пътуванията на български граждани в чужбина през август 2013 г. са 447.8 хил., или с 8.5% над регистрираните през август 2012 година.

 Увеличение на пътуванията на български граждани в сравнение със същия месец на предходната година е отчетено към Гърция - с 48.3%, Франция - с 43.5%, Сърбия - с 43.3%, Австрия - с 14.3%, и други. Същевременно намаляват пътуванията към Турция - с 25.2%, Испания - с 22.1%, и други .

Най-голям относителен дял от общия брой пътувания на български граждани в чужбина формират тези с други цели (гостуване, обучение, посещение на културни и спортни мероприятия) - 44.3%, следвани от пътуванията с цел почивка и екскурзия - 36.0%, и със служебна цел - 19.7%. В сравнение с август 2012 г. увеличение e регистрирано при пътуванията по всички наблюдавани цели, като пътуванията със служебна цел се увеличават с 21.2%, а тези с други цели и за почивка и екскурзия - съответно с 10.2 и 0.7%.
През август 2013 г. с други цели са били 63.1% от пътуванията към Турция, 58.1% - към Обединеното кралство, 52.8% - към бившата югославска република Македония, и 50.0% - към Русия. Преобладаващият дял от пътуванията към Румъния и Австрия са със служебна цел - съответно 43.2 и 41.0%. Пътуванията с цел почивка или екскурзия към Гърция са 54.6%, към Сърбия - 46.3%, и към Испания - 45.0% от всички реализирани пътувания на български граждани към тези страни.


През август 2013 г. посещенията на чужденци в България са 1 710.5 хил., което е с 4.4% над нивото от август 2012 година. Регистрирано е увеличение на посещенията по всички наблюдавани цели: служебна - със 7.6%, за почивка и екскурзия - с 5.9%, и с други цели - с 1.1%.

От общия брой чужденци, посетили България, най-голям е относителният дял на гражданите от Европейския съюз - 61.7%, като в сравнение със същия месец на предходната година се увеличава с 0.3%. Увеличение е регистрирано при посещенията на граждани от Дания - с 6.1%, Гърция - с 4.3%, Финландия - с 3.1%, Германия - с 2.8%, и други. Същевременно е отчетен спад при посещенията на граждани от Словакия - с 10.0%, Нидерландия - с 8.3%, Чешката република - с 4.7%, Унгария - с 4.5%, и други.
Нарастват и посещенията на граждани от групата „Други европейски страни” - с 10.6%, като най-голямо е увеличението на посещенията от граждани на Русия и Украйна - съответно с 15.5 и 13.3%.
През август 2013 г. преобладава делът на посещенията с цел почивка и екскурзия - 63.6%, следвани от тези с други цели (вкл. гостуванията и транзитните преминавания) - 31.2%, и със служебна цел - 5.2%.
Посещенията с цел почивка и екскурзия формират 89.4% от посещенията на граждани от Дания, 88.9% - от Чешката република, 88.8% - от Русия, 84.6% - от Обединеното кралство, 82.6% - от бившата югославска република Македония, 80.5% - от Полша, и 80.2% - от Украйна. Служебните пътувания са 20.5% от всички посещения на граждани от Италия, а с други цели са 80.4% от посещенията на граждани от Турция .

 

Методологични бележки


При наблюдението и разработката на данните за туризма Националният статистически институт е възприел дефинициите, препоръчани от Световната организация по туризъм и Методологическото ръководство на Евростат. Съгласно тези дефиниции международен турист е всеки посетител, пристигащ в друга страна, която не е страната на неговото постоянно местоживеене, поне за 24 часа, но за не повече от една година, и чиято основна цел не е извършване на дейност срещу заплащане.
Целите на посещение в дадена страна могат да бъдат:
• екскурзия, почивка или развлечения (посещения на културни или исторически забележителности, спортни мероприятия и други);
• гостуване (при близки или познати);
• служебна цел (командировки, участие в конференции, конгреси и симпозиуми и др.);
• други (образование, лечение и др.).
Статистическите данни за пътуванията на българи в чужбина и посещенията на чужденци в България са получени на базата на месечна информация от Министерството на вътрешните работи (МВР) и извадково изследване на НСИ сред преминаващите български и чужди граждани през граничните пунктове на страната.
Данните за броя на пътуванията на граждани от Европейския съюз представляват оценки на базата на информация от МВР и летищните власти. Данните за влезлите в страната граждани на „трети страни” са получени директно от МВР. Данните за целите на пътуванията са получени въз основа на регулярно провежданото от НСИ месечно извадково изследване сред преминаващите български и чужди граждани през граничните пунктове на страната.
Публикува : Виктория Милчева
Съобщи :НСИ