Банер

 Проучване на туристическия потенциал в община Ботевград. 

Продължава...

БЪЛГАРИЯ И ЕС: БРУТЕН ВЪТРЕШЕН ПРОДУКТ ПРЕЗ ВТОРОТО ТРИМЕСЕЧИЕ НА 2013 ГОДИНА

 БВП през второто тримесечие на 2013 г. се увеличава с 0.4% в ЕС-28 спрямо предходното тримесечие. За същия период БВП в България намалява с 0.1% .
През второто тримесечие на 2013 г. спрямо предходното тримесечие най-висок икономически растеж

 отчитат Португалия - с 1.1%, Германия, Обединено кралство, Литва и Финландия – с 0.7%, докато Кипър, Словения, Италия и Нидерландия регистрират спад съответно с 1.4, 0.3, 0.2 и 0.2%.
В сравнение със същото тримесечие на предходната година сезонно изгладените данни показват запазване равнището на БВП в ЕС-28. За същия период в България БВП нараства с 0.2%.
През второто тримесечие на 2013 г. в сравнение със същото тримесечие на предходната година най-висок икономически растеж се наблюдава в Латвия – с 4.3%, Литва - с 4.2% Обединено кралство – с 1.5%, Румъния и Естония – по 1.4%, докато Кипър отчита спад с 5.2%, Гърция – с 4.6%, Словения – с 2.2%, Португалия и Италия - по 2.0%.
Публикува : Виктория Милчева
Съобщи :НСИ