Банер
Банер

 Проучване на туристическия потенциал в община Ботевград. 

Продължава...

ДЕЙНОСТ НА СРЕДСТВАТА ЗА ПОДСЛОН И МЕСТАТА ЗА НАСТАНЯВАНЕ ПРЕЗ ЮЛИ 2013 ГОДИНА

През юли 2013 г. в страната са функционирали 2 739 средства за подслон и места за настаняване с над 10 легла - хотели, мотели, къмпинги, хижи и други места за краткосрочно настаняване. Броят на стаите в тях е 124.0 хил., а на леглата - 278.9 хиляди.

 В сравнение с юли 2012 г. общият брой на средствата за подслон и местата за настаняване се увеличава с 8.8%, а на леглата в тях - с 2.6%.
Общият брой на нощувките във всички средства за подслон и места за настаняване възлиза на 5 027.0 хил., или с 3.7% повече, в сравнение със същия месец на предходната година, като нощувките в местата с 1, 2 и 3 звезди, както и в хотелите с 4 и 5 звезди, се увеличават съответно с 3.5 и 4.1%.
През юли 2013 г. в хотели с 4 и 5 звезди са реализирани 51.9% от общия брой нощувки на чужди граждани и 21.8% - на българи. В средства за подслон и места за настаняване с 3 звезди са осъществени 28.5% от нощувките на български граждани и 35.9% - на чужденци, докато в останалите места за настаняване с 1 и 2 звезди тези дялове са съответно 49.7 и 12.1%.
Пренощувалите лица в средствата за подслон и местата за настаняване през юли 2013 г. се увеличават с 4.0% в сравнение със същия месец на 2012 г. и достигат 955.0 хиляди. От всички пренощували лица 36.0% са българи, като по-голямата част от тях (75.5%) са нощували в хотели с 1 и 2 или 3 звезди и са реализирали средно по 3.6 нощувки. Пренощувалите чужденци са 610.9
хиляди, като 56.6% от тях са нощували в хотели с 4 и 5 звезди и са реализирали средно по 5.8 броя нощувки.

Общата заетост на леглата в средствата за подслон и местата за настаняване през юли 2013 г. е 58.8%, като тя е най-висока в средствата за подслон с 4 и 5 звезди - 70.6%, следвана от тези с 3 звезди - 62.3%, и с 1 и 2 звезди - 40.7%. В сравнение със същия месец на предходната година заетостта на леглата намалява с 0.9 процентни пункта, като най-голямо е намалението при средствата за подслон и местата за настаняване с 3 звезди - с 1.1 процентни пункта.
Приходите от нощувки през юли 2013 г. достигат 208.7 млн. лв., или с 8.6% повече, в сравнение с юли 2012 година. Регистрирано е увеличение както в приходите от български граждани - с 10.1%, така и от чужди граждани - с 8.3%.


Методологични бележки

От 2012 г. статистическото изследване на дейността на средствата за подслон и местата за настаняване се провежда месечно в съответствие с Регламент № 692/2011 на Европейския парламент и на Съвета относно европейската статистика на туризма и Регламент № 1051/2011 на Европейската комисия за прилагане на Регламент № 692/2011 на Европейския парламент и на Съвета относно европейската статистика на туризма по отношение на структурата на отчетите за качеството и предаването на данните.
В наблюдението се включват категоризираните хотели, къмпинги и други места за краткосрочно настаняване с над 10 легла, функционирали през съответния отчетен период.
В показателя други места за краткосрочно настаняване са обхванати вилни и туристически селища, хостели, къщи за гости, бунгала, почивни домове, хижи, частни квартири и апартаменти и други места за краткосрочно настаняване.
Легладенонощия в експлоатация е максималният капацитет на разкритите легла за всеки ден от отчетния месец.
В приходите от нощувки в средствата за подслон са включени сумите, заплатени от гостите, без стойността на допълнителните услуги.