Банер

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

За информация и  начин да  закупите книгата "Обичай ме навеки" 

Продължава...

Становище на БТПП относно аутсорсване на бизнес услуги от администрацията към частния сектор

 Относно планираното от МВР оттегляне от пазара на охранителни услуги и необходимостта от аутсорсване на бизнес услуги от администрацията към частния сектор БТПП подкрепя инициативата на МВР за прекратяване на охранителната дейност, извършвана от ведомството на договорна основа.

 

Позиция на БТПП в този смисъл е била представяна многократно в контекста на провежданите дискусии относно необходимостта администрациятата да „изнася“ понастоящем извършвани от нея услуги за изпълнение от предприятия от частния сектор /аутсорсване/. Този въпрос е бил обсъждан периодично в различни формати с участието на представители на държавни институции и НПО, доставчици и потребители.

БТПП защитава виждането, че ролята на държавните структури е да разработват стратегии и политики, да извършват методическо ръководство и контрол в съответните области, а не да предоставят бизнес услуги на крайни потребители. Тези услуги са предмет на дейност на много специализирани организации и фирми. Това води до нарушение на пазарните принципи и до нелоялна конкуренция от страна на държавата по отношение на частния сектор.

Палатата счита, че трябва да се направи преглед на нормативните актове, в които е уредено извършване на бизнес услуги от държавни институции, и на тази основа да се пристъпи към внасяне на нормативни промени в насока възлагане на съответните услуги на частни фирми и организации.
Публикува : Виктория Милчева
Съобщи : Българска търговско-промишлена палата