Банер
Банер

 Новата книга на  Станка Ангелова - астролог на сайта „България без граници”  - цена 6 лв., поръчка на тел. 0888262195.

 

ОСНОВНИ РЕЗУЛТАТИ ОТ НАБЛЮДЕНИЕТО НА РАБОТНАТА СИЛА ПРЕЗ ВТОРОТО ТРИМЕСЕЧИЕ НА 2013 ГОДИНА

 Основни резултати за икономическата активност на населението през
второто тримесечие на 2013 година

Коефициентът на икономическа активност за населението на възраст 15 - 64 навършени години е 68.4%, или с 1.8 процентни пункта по-висок в сравнение с второто тримесечие на 2012 година. 

Коефициентът на заетост за населението на възраст 15 - 64 навършени години е 59.5%, като в сравнение със съответното тримесечие на 2012 г. се увеличава с 1.2 процентни пункта.
Коефициентът на безработица е 12.9%, или с 0.6 процентни пункта по-висок в сравнение със същия период на 2012 година.
Обезкуражените лица на възраст 15 - 64 навършени години са 215.5 хил., или 14.0% от икономически неактивните лица в тази възрастова група (1 542.0 хил.).


Заетост

През второто тримесечие на 2013 г. общият брой на заетите лица на 15 и повече навършени години е 2 940.2 хил., а относителният им дял от населението на същата възраст - 47.0%. В сравнение с второто тримесечие на 2012 г. относителният дял на заетите лица се увеличава с 0.8 процентни пункта. От всички заети лица през второто тримесечие на 2013 г. 1 540.5 хил. (52.4%) са мъже и 1 399.7 хил. (47.6%) - жени.
От общия брой на работещите 3.8% (111.8 хил.) са работодатели, 7.5% (219.7 хил.) - самостоятелно заети (без наети лица), 88.1% (2 589.8 хил.) - наети лица, и 0.6% (18.9 хил.) - неплатени семейни работници. От наетите лица 1 873.0 хил. (72.3%) работят в частния сектор, а 716.8 хил. (27.7%) - в обществения.
За 6.1% от наетите лица (съответно за 5.5% от наетите в частния сектор и 7.8% от наетите в обществения сектор) работата е временна. В сравнение с второто тримесечие на 2012 г. делът на лицата с временна заетост е по-висок с 1.3 процентни пункта.
В сектора на услугите работят 1 853.0 хил. (63.0%) от всички заети, в индустрията- 883.2 хил. (30.0%), а в селското, горското и рибното стопанство - 204.0 хиляди (6.9%).
През второто тримесечие на 2013 г. заетостта в отделните възрастови групи е следната:
Заетите лица на възраст 15 - 64 навършени години са 2 897.1 хиляди. Коефициентът на заетост за населението в същата възрастова група е 59.5% - съответно 61.7% за мъжете и 57.1% за жените.
Коефициентът на заетост за населението на възраст 15 - 29 навършени години е 36.5% - съответно 39.8% за мъжете и 33.0% за жените.
Коефициентът на заетост за населението на възраст 20 - 64 навършени години е 63.6% - с 1.0 процентен пункт по-висок спрямо същото тримесечие на 2012 година. При мъжете този коефициент се увеличава с 0.7 процентни пункта, а при жените - с 1.2 процентни пункта, като достига съответно 66.1 и 61.0%.
Заетите лица на възраст 55 - 64 навършени години са 492.3 хил., или 47.4% от населението в същата възрастова група. В сравнение с второто тримесечие на 2012 г. коефициентът на заетост за населението на възраст 55 - 64 години се увеличава с 1.4 процентни пункта, съответно с 0.5 процентни пункта при мъжете и 2.2 процентни пункта при жените.

Безработица

През второто тримесечие на 2013 г. безработните лица в страната са 437.3 хил., от които 251.7 хил. (57.6%) са мъже и 185.6 хил. (42.4%) - жени. В сравнение с второто тримесечие на 2012 г. броят на безработните се увеличава с 6.8%.
За същия период коефициентът на безработица се увеличава с 0.6 процентни пункта и през второто тримесечие на 2013 г. достига 12.9%. При мъжете коефициентът на безработица нараства с 0.3 процентни пункта, а при жените - с 0.9 процентни пункта, като достига съответно 14.0 и 11.7%.
Продължително безработни (от една или повече години) са 243.8 хил., или 55.8% от всички безработни лица, като в сравнение с второто тримесечие на предходната година този дял почти се запазва. Коефициентът на продължителна безработица през второто тримесечие на т.г. се увеличава с 0.3 процентни пункта и достига 7.2% - съответно 8.0% при мъжете и 6.3% при жените.
От всички безработни през второто тримесечие на 2013 г. 373.1 хил., или 85.3%, са имали предишна заетост, като делът им се увеличава с 2.6 процентни пункта в сравнение със същото тримесечие на 2012 година. Безработните, търсещи първа работа, намаляват с 9.6% и през второто тримесечие на 2013 г. достигат 64.2 хиляди.
Коефициентът на безработица за населението на възраст 15 - 29 навършени години през второто тримесечие на 2013 г. е 21.4%, съответно 21.7% за мъжете и 21.0% за жените. Този коефициент нараства с 0.7 процентни пункта спрямо второто тримесечие на 2012 г., което се дължи изцяло на увеличението на безработицата при жените (с 3.0 процентни пункта). При мъжете на същата възраст коефициентът намалява с 1.0 процентен пункт.

 

Методологични бележки

Наблюдението на работната сила е извадково и се провежда непрекъснато, като осигурява тримесечни и годишни данни за икономическата активност на населението на 15 и повече навършени години. То обхваща обикновените домакинства в страната.
Наблюдаван период - характеристиките на всяко анкетирано лице се отнасят за състоянието му през определена календарна седмица.
Икономически активното население (работната сила) включва всички заети и безработни лица.
Заети са лицата на 15 и повече навършени години, които през наблюдавания период:
- извършват работа дори за един час, за което получават работна заплата или друг доход;
- не работят, но имат работа, от която временно отсъстват поради болест, годишен отпуск, отпуск при раждане на дете, родителски отпуск, стачка или друг трудов спор и други.
Безработни са лицата на възраст от 15 до 74 навършени години, които:
- нямат работа през наблюдавания период;
- активно търсят работа през период от четири седмици, вкл. наблюдавания период, или вече са намерили работа, която очакват да започнат до три месеца след края на наблюдавания период;
- имат възможност да започнат работа до две седмици след края на наблюдавания период.
Продължително безработни са лицата, които са безработни от една или повече години.
Икономически неактивни (лица извън работната сила) са лицата на 15 и повече навършени години, които не са нито заети, нито безработни през наблюдавания период.
Обезкуражени лица са лицата извън работната сила, които желаят да работят, но не търсят активно работа, защото не вярват, че ще намерят.
Коефициент на икономическа активност - относителен дял на икономически активните лица от населението в същата възрастова група.
Коефициент на заетост - относителен дял на заетите лица от населението в същата възрастова група.
Коефициент на безработица - относителен дял на безработните лица от икономически активното население.
Коефициент на продължителна безработица - относителен дял на продължително безработните лица от икономически активното население.
Разпределението на лицата по икономически сектори е извършено в съответствие с Класификацията на икономическите дейности (КИД - 2008).
При оценката на резултатите за второто тримесечие на 2013 г. са използвани данни за населението на страната, живеещо в обикновени домакинства, към 31.03.2013 годинa.
Както при всяко извадково наблюдение данните от Наблюдението на работната сила са обременени с грешки, дължащи се на извадката (стохастични грешки). Изчислените относителни стандартни грешки за основните показатели от наблюдението през второто тримесечие на 2013 г. са:
- общ брой на заетите лица - 1.3%;
- общ брой на безработните лица - 3.3%;
- коефициент на безработица - 3.0%.
Поради направените закръгления в някои случаи общите данни могат да се различават незначително от сумата на отделните групи, включващи се в тях.
По-подробни данни от Наблюдението на работната сила могат да се намерят на интернет страницата на НСИ - www.nsi.bg, раздел „Пазар на труда”, Наблюдение на работната сила.
Публикува : Виктория Милчева
Съобщи :НСИ