Банер
Отменени са противоконституционните текстове на Закона за публичност на имуществото на лицата, заемащи висши държавни, обществени и други длъжности в публичния и частния сектор

 БТПП информира, че на - 13 август 2013 г., в бр. 71 на "Държавен вестник" e обнародван Законът за изменение на Закона за публичност на имуществото на лица, заемащи висши държавни, обществени и други длъжности в публичния и частния сектор, с който закон спрямо членовете на управителните и контролни органи на работодателските организации е:


• отменено задължението за деклариране на тяхното имущество;

• разпоредено заличаване от публичния регистър на Сметната палата на техните встъпителните декларации;
• разпоредено прекратяване на административнонаказателните производства, образувани срещу посочените лица до деня на влизане в сила на закона;
• разпоредено прекратяване, считано от влизане на закона в сила, на започналите проверки или ревизии срещу посочените лица по глава 14 и 15 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс;
• разпоредено на Сметната палата в едномесечен срок от влизане на закона в сила да изпрати на изпълнителния директор на НАП и на председателя на Държавна агенция "Национална сигурност" поименен списък на лицата, чието задължение за деклариране на имуществото отпада.

В писмо до членовете на БТПП* председателят на Палатата Цветан Симеонов изказва благодарност на всички, които оказаха съдействие за реализирането на декларираната от БТПП позиция за отмяна на противоконституционните текстове в цитирания по-горе закон.

С обнародването на посочения закон отпадат пречките за участието на всички работодателски организации в Националния съвет за тристранно сътрудничество, поради което БТПП ще възстанови участието си в работата на този орган.
Публикува : Виктория Милчева
Съобщи : Българска търговско-промишлена палат
а