Банер
Разискват проект на Директива за електронно фактуриране на обществените поръчки

Заместник-председателят на БТПП Георги Стоев участва в заседание на работната група към Европейския парламент за Представяне на проект на Директива относно електронното фактуриране в областта на обществените поръчки - поредна стъпка към въвеждането на изцяло електронни обществени

 поръчки и електронно правителство в Европа.

В рамките на заседанието, в което участва и заместник-председателят на Европейския икономически и социален комитет (ЕИСК) Морис Джейн, отговаряща за комуникацията, бяха обменени и мнения относно външната и вътрешната комуникационна стратегия на ЕИСК. Приети бяха и становища по:
• представено предложение за директива на Европейския парламент и на Съвета относно съпоставимостта на таксите по платежните сметки, прехвърлянето на платежни сметки и достъпа до платежни сметки за основни операции;
• Индустриална политика на ЕС за космическия сектор;
• състоянието на Съюза в областта на иновациите за 2012 г.
Публикува : Виктория Милчева
Съобщи : Българска търговско-промишлена палата