Банер
Банер

 Проучване на туристическия потенциал в община Ботевград. 

Продължава...

Разширяване на сътрудничеството между Търговско-промишлената палата на Украйна и Българската търговско-промишлена палата

 Сергей Свистил – вицепрезидент на Търговско-промишлената палата на Украйна и Александър Гуриев - съветник по международни икономически въпроси към Първия вицепрезидент на ТПП Украина, посетиха БТПП и се срещнаха с Васил Тодоров – главен секретар на Палатата.

Между БТПП и Украинската ТПП съществува дългогодишно сътрудничество, основаващо се на подписано Споразумение през 1995 г.
По време на срещата бяха обсъдени възможности за обновяване и разширяване на взаимоотношенията по обмен на информация по електронен път за: промени в нормативната уредба, отнасящи се до експортната политика на двете страни, справки за фирми от отделни отрасли с цел установяване на партньорства помежду им, съдействие за доброволно уреждане на спорове, консултации по издаване на сертификати или други документи за удостоверяване на съответствие на продуктите, митнически въпроси, проучване на възможности за организиране и провеждане на съвмести обучения по програми и/или проекти на ЕС, изложения, панаири и др.

Представителите на Търговско-промишлената палата на Украйна споделиха, че са започнали работа по създаване на Търговски регистър, поради което основен интерес за тях представлява изграденият и поддържан от БТПП Единнен доброволен търговски регистър, като пример за добра практика и дългогодишен, положителен опит в тази дейност.

Представителите на БТПП детайлно и подробно запознаха гостите с особеностите на информационната система на регистъра на Палатата, представляваща Единна, централизирана електронна база данни, обхващаща София и 28-те региона на страната, т.е. с осигурено пълно географско покритие. Изтъкнати бяха основни предимства на регистъра - възможност за оn-line въвеждане на обстоятелствата - в реално време; двуезична версия - на български и на английски език за ползване от страната и от чужбина; бърза процедура за регистрация – от 1 до 24 часа, прилагане на единни правила, унифицирани образци на формуляри и единна Тарифа за регистрация в цялата страна, публикувани на сайта на Палатата в Интернет – www.bcci.bg , възможност за подаване на документи за регистрация по електронен път, подписани с електронен подпис. Демонстрирани бяха начините за въвеждане на обстоятелствата по регистрацията, тяхното актуализиране, възможностите за удостоверяването им на български и чужди езици, издаването и заверката на външнотърговски документи, свързани с външнотърговската дейност на фирмите, предоставянето на справки и др.

Публикува : Виктория Милчева
Съобщи : Българска търговско-промишлена палата