Банер
Банер

 Проучване на туристическия потенциал в община Ботевград. 

Продължава...

РБИ с печалба преди данъци от над 1 млрд. евро за деветмесечието на 2012 г.

 • Нетен лихвен приход от 2,596 млн. евро (спад от 4.7% на годишна база)
Оперативни приходи от 3,885 млн. евро (спад от 5.2% на годишна база) Общите административни разходи нарастват до 2,336 млн. евро (ръст от 2.2% на годишна база)
Нетните провизии намаляха до 623 млн. евро (спад от 20.2% на годишна база)
Еднократни ефекти в размер на 272 млн. евро през първото тримесечие
Печалбата преди данъци се подобри до 1,115 млн. евро (ръст от 8.1% на годишна база)
Значителен ръст на консолидираната печалба до 842 млн. евро (ръст от 13% на годишна база)
Показателят необслужвани кредити нарасна до 10% (ръст от 1.4 процентни пункта спрямо края на 2011 г.)
Коефициентът на покритие намаля до 65.8% (спад от 2.6 процентни пункта спрямо края на 2011 г.)
Капиталовата адекватност на основния капитал от първи ред (общ риск) значително нарасна до 10.2% (ръст от 1.1 процентни пункта в сравнение с края на 2011 г.), с включени неразпределени приходи тя е 10.9%
Капиталовата адекватност от първи ред (общ риск) нараства до 10.7% (ръст от 0.8 процентни пункта спрямо края на 2011 г.)

Всички данни са според Международните стандарти за финансови отчети (IFRS).

Райфайзен Банк Интернешънъл АГ (РБИ) отчита консолидирана печалба от 842 млн. евро за деветмесечието на 2012 г., което представлява ръст от 13% спрямо деветмесечието на предходната година (деветмесечието на 2011 г.: 745 млн. евро). Печалбата преди данъци на РБИ се увеличи с 8% до 1,115 млн. евро (деветмесечието на 2011 г.: 1,032 млн. евро), като по този начин надхвърли нивото от 1 млрд. евро дори повече в сравнение с миналата година. Печалбата след данъци възлезе на 889 млн. евро, което представлява ръст от 17% в сравнение със същия период на миналата година (деветмесечието на 2011 г.: 760 млн. евро). Печалбата на акция нарасна от 3.06 евро през деветмесечието на 2011 г. до 3.55 евро, което представлява ръст от 16.1%.

"Постигнахме удовлетворителен резултат през първите три тримесечия въпреки слабия икономически растеж в Европа, мерките за подобряване на капиталовите ни показатели и средата на ниски лихвени проценти, която оказа влияние върху нетния лихвен приход. От една страна това е в резултат от диверсификацията, която ни позволява да балансираме по-слабото представяне на някои пазари с доброто развитие на други като Русия и Румъния. От друга страна, редица мерки за подобряване на ефективността дават резултат и разходите ни са под пълен контрол” заяви Херберт Степич, Главен изпълнителен директор на РБИ.

Нетните провизии намаляват до 623 млн. евро

В сравнение със същия период на миналата година, през деветмесечието на 2012 г нетните провизии намаляват със 158 млн. евро до 623 млн. евро. Значителен спад бе отчетен преди всичко в Унгария (минус 226 млн. евро), където провизиите все пак остават на високо ниво. Русия отчете значително намаление от 34 млн. евро в сравнение със същия период на миналата година. Няколко индивидуални случая доведоха до ново заделяне на провизии за корпоративни клиенти в Словакия, Румъния, Полша, Китай и централата. Ръстът в Полша, освен на други фактори, се дължи и на първата консолидация на Полбанк.

Възвращаемостта на капитала преди данъци нараства до 14.1%

Възвращаемостта на капитала (ROE) преди данъци за деветмесечието на 2012 г. възлезе на 14.1%, на база на печалбата преди данъци от 1,115 млн. евро (ръст от 8%), а средния размер на капитала възлезе на 10.6 млрд. евро (ръст от 5%). По този начин възвращаемостта на капитала отчете ръст от 0.4 процентни пункта в сравнение със същия период на миналата година.

Броят на банковите офиси се увеличава поради придобиването на Полбанк


Към 30 септември 2012 г. броят на офисите възлезе на 3115, което представлява ръст от 6.4% в сравнение с 31 декември 2011 г., като това се дължи на придобиването на Полбанк. Средният размер на персонала нарасна на годишна база с 1639 до 61 645 души. Ако се изключи Полбанк, персоналът би намалял с 1671. Към 30 септември 2012 г. клиентската база възлезе на около 14.1 млн.

* * * * *

Райфайзен Банк Интернешънъл АГ (РБИ) приема както Австрия, където е водеща корпоративна и инвестиционна банка, така и Централна и Източна Европа (ЦИЕ), за свой вътрешен пазар. В ЦИЕ, РБИ управлява широка мрежа от дъщерни банки, лизингови компании и многобройни доставчици на специализирани финансови услуги на 17 пазара.

РБИ е единствената австрийска банка с присъствие както в световните финансови центрове, така и в Азия, която е другият географски фокус на групата.

Около 61 000 служители на РБИ обслужват около 14.1 милиона клиенти чрез повече от 3100 офиса, като мнозинството от тях са в Централна и Източна Европа.

РБИ е собственост на Райфайзен Централбанк Австрия АГ (РЦБ), която индиректно притежава около 78.5% от капитала на банката. Останалата част се търгува свободно на Виенската фондова борса. РЦБ е централната институция на Австрийската банкова група Райфайзен – най-голямата банкова група в страната, която оперира като главен офис за цялата Група РЦБ, включваща и РБИ.