Банер
Банер

 Новата книга на  Станка Ангелова - астролог на сайта „България без граници”  - цена 6 лв., поръчка на тел. 0888262195.

 

СТОПАНСКА КОНЮНКТУРА БИЗНЕС АНКЕТИ НА НСИ НОЕМВРИ 2012 ГОДИНА

През ноември 2012 г. общият показател на бизнес климата се покачва с 0.9 пункта спрямо октомврийското си равнище .По-добър бизнес климат е регистриран в промишлеността и сектора на услугите, докато в строителството и търговията на дребно има известно

 влошаване на стопанската конюнктура.
Промишленост. Съставният показател „бизнес климат в промишлеността” нараства с 3.5 пункта в сравнение с предходния месец главно поради оптимистичните очаквания на мениджърите за бизнес състоянието на предприятията през следващите шест месеца.Анкетата отчита подобрение на осигуреността на производството с поръчки от чужбина, което е съпроводено и с повишени очаквания за дейността през следващите три месеца .
Основните проблеми за развитието на бизнеса в отрасъла продължават да бъдат несигурната икономическа среда и недостатъчното търсене от страната, като през последния месец се наблюдава засилване на негативното им въздействие .
По-голяма част от промишлените предприемачи не възнамеряват да повишават продажните цени в бранша през следващите три месеца.
Строителство. През ноември съставният показател „бизнес климат в строителството” спада с 5.3 пункта, което се дължи на нарастващия песимизъм в оценките и очакванията на мениджърите за бизнес състоянието на предприятията. По отношение на заетите в бранша прогнозите са също в посока на намаление.
Факторите, затрудняващи в най-голяма степен дейността в отрасъла, остават несигурната икономическа среда и финансовите проблеми, посочени съответно от 74.3 и 50.9% от предприятията .
Очакванията на строителните предприемачи относно продажните цени са те да останат без промяна през следващите три месеца .
Търговия на дребно. Съставният показател „бизнес климат в търговията на дребно” се понижава с 1.2 пункта спрямо предходния месец поради влошаване на оценките и очакванията на мениджърите за бизнес състоянието на предприятията . В прогнозите си обаче за обема на продажбите и поръчките към доставчиците през следващите три месеца търговците на дребно изразяват оптимизъм.
Несигурната икономическа среда продължава да е най-сериозният фактор, затрудняващ дейността на предприятията, като през последния месец се забелязва намаляване на отрицателното въздействие на факторите „конкуренция в бранша” и „търсене” съответно с 8.2 и 10.5 пункта .
По отношение на продажните цени мениджърите предвиждат известно увеличение през следващите три месеца.
Услуги . През ноември съставният показател „бизнес климат в сектора на услугите” се повишава с 3.6 пункта в сравнение с преходния месец поради по-оптимистичните очаквания на мениджърите за бизнес състоянието на предприятията през следващите шест месеца. Същевременно обаче оценките и прогнозите им по отношение на търсенето на услуги са по-резервирани.
Основният фактор, ограничаващ развитието в сектора, остава несигурната икономическа среда. На второ и трето място са „конкуренцията в бранша” и „недостатъчното търсене”, като в сравнение с предходния месец се забелязва засилване на отрицателното им влияние.
Мениджърите в сектора на услугите не предвиждат промяна на продажните цени през следващите три месеца.