Банер
Банер

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

За информация и  начин да  закупите книгата "Обичай ме навеки" 

Продължава...

БРУТЕН ВЪТРЕШЕН ПРОДУКТ ПРЕЗ ВТОРОТО ТРИМЕСЕЧИЕ НА 2012 ГОДИНА (ЕКСПРЕСНИ ОЦЕНКИ)

През второто тримесечие на 2012 г. БВП нараства с 0.5% спрямо същото тримесечие на предходната година и с 0.2% спрямо първото тримесечие на 2012 година.
В ръководството на Евростат за тримесечните национални сметки експресните оценки за БВП са дефинирани като:

„...най-ранната картина на икономиката, представена в съответствие с концепциите и дефинициите на Системата на националните сметки, данните за която се произвеждат и публикуват във възможно най-кратки срокове, след края на отчетното тримесечие, като се използва ограничена и непълна информация в сравнение с традиционно разработваните тримесечни показатели на националните сметки...”.
Експресните оценки за БВП се основават на предварителни налични към момента месечни и тримесечни данни за отделните икономически сектори (обект на последващи актуализации и ревизии), на експертни оценки и модели за поведението на компоненти в състава на БВП, за които към момента на изчисленията не е налична директна базисна информация.
Разработените експресни оценки за второто тримесечие на 2012 г. са подготвени в срок от 44 дни след отчетния период. Те са представени в стандартен формат за публикуване на тримесечните данни на националните сметки - стойностен обем в текущи цени, относителни дялове на компонентите в състава на БВП и темпове на прираст, получени от сезонно изгладени данни спрямо предходното тримесечие и спрямо същото тримесечие на предходната година.
Съгласно Календара за представяне на резултатите от статистическите изследвания НСИ ще подготви и публикува официални тримесечни резултати за БВП за второто тримесечие на 2012 г. на 5 септември 2012 година.
БВП в стойностен обем, текущи цени
Според експресните оценки на НСИ за второто тримесечие на 2012 г. БВП в номинално изражение достига 19 077 млн. лева .
Реализираната добавена стойност през второто тримесечие на 2012 г. е 16 438 млн. лв., като най-голям дял формира секторът на услугите (59.8%), следван от индустриалния (35.0%) и аграрния сектор (5.2%).
По елементи на крайното използване най-голям дял в БВП заема крайното потребление (79.5%), което в стойностно изражение възлиза на 15 170 млн. лева. През второто тримесечие на 2012 г. бруто капиталообразуването в основен капитал е 4 418 млн. лв. и заема 23.2% относителен дял в БВП. Външнотърговското салдо е отрицателно.

Тримесечни изменения
През второто тримесечие на 2012 г. спрямо първото тримесечие на 2012 г. БВП1 се увеличава с 0.2% (табл. 2 от приложението). За същия период брутната добавена стойност се увеличава с 0.5%.
Според експресните оценки на БВП по елементи на крайното използване през второто тримесечие на 2012 г. основен принос за регистрирания икономически растеж имат крайното потребление и бруто капиталообразуването в основен капитал - съответно 1.9 и 1.5%. Износът на стоки и услуги през второто тримесечие се увеличава с 2.4% спрямо предходното тримесечие, а вносът на стоки и услуги - с 5.9%.
Годишни изменения
През второто тримесечие на 2012 г. БВП нараства с 0.5% спрямо същото тримесечие на предходната година. Същевременно брутната добавена стойност намалява с 0.4%. Увеличение е регистрирано в аграрния и индустриалния сектор съответно със 7.2 и 1.8%. Секторът на услугите, който заема най-голям относителен дял в добавената стойност, има отрицателен принос и отчита намаление с 1.0% през разглеждания период.
По отношение на компонентите на крайното използване е регистриран положителен икономически растеж на крайното потребление с 2.7% в сравнение със същия период на предходната година. Бруто капиталообразуването в основен капитал отчита спад спрямо второто тримесечие на предходната година с 2.1%. Износът на стоки и услуги се увеличава с 2.8%, а вносът на стоки и услуги - с 6.9%.