Банер
НАБЛЮДЕНИЕ НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ, АПРИЛ 2012 ГОДИНА

През април 2012 г. общият показател „доверие на потребителите” запазва януарското си равнище .Според оценките на потребителите има известна положителна промяна във финансовото състояние на техните домакинства през последните дванадесет месеца

.Очакванията на живеещите в градовете са тя да продължи и през следващите дванадесет месеца за разлика от населението в селата, което е малко по-песимистично настроено в сравнение с три месеца по-рано .
Общата оценка за бюджета на домакинствата се повишава с 1.0 пункт спрямо януари 2012 г., като подобряването на семейните финанси в сравнение с три месеца назад в по-голяма степен засяга селското население (6.5 пункта увеличение на балансовия показател).
Мненията на потребителите относно развитието на общата икономическа ситуация в страната през последните дванадесет месеца, както и очакванията за следващите дванадесет месеца, са леко влошени спрямо предходното наблюдение.
По-неблагоприятни в сравнение с януари са и оценките за изменението на потребителските цени през последните дванадесет месеца , като инфлационните очаквания се запазват и за следващите дванадесет месеца (увеличение на балансовия показател с 3.6 пункта) . По отношение на безработицата преобладават предвижданията, че ще има съкращаване на персонал и през следващите месеци, но с по-умерено темпо (понижение на балансовия показател с 3.1 пункта) в сравнение с изразените мнения през януари 2012 година .
Последната анкета отчита леко подобрение на общата оценка на настоящата ситуация да се правят разходи за покупка на предмети за дълготрайна употреба . Същевременно обаче потребителите продължават да регистрират отрицателната си нагласа по отношение на извършването на разходи за „покупка на кола” и за „покупка или построяване на жилище (вила)” през следващите дванадесет месеца.
Методологични бележки

Изследването е част от хармонизираната програма на Европейския съюз за наблюдения на бизнес тенденциите и наблюдение на потребителите и е представително за населението на 16 и повече години.
Обект на изследването са лицата на 16 и повече години, методът на подбор - случаен, гнездови и пропорционален на населението по райони, в т.ч. селско/градско население (153 гнезда с по 8 лица в гнездо). Методът на анкетиране е интервю - лице в лице. Анкетата съдържа стандартизирани въпроси, свързани с финансовото състояние на домакинствата, общата икономическа ситуация в страната, инфлацията, безработицата, спестяванията, намеренията за извършване на основни разходи за предмети с дълготрайна употреба и покупка на жилище или кола. Предлаганите варианти на отговор създават възможност за степенуването им от оптимистични през неутрални към песимистични. Балансът на мненията се получава като разлика между относителните дялове на положителните и относителните дялове на негативните мнения със следната особеност: на силно положителното и силно негативното мнение се дава коефициент 1, а на по-умерено положителните и по-умерено негативните мнения - коефициент 0.5.
С резултатите от наблюденията се цели да се улови посоката на изменение на изследваните променливи, в т.ч. в „нивото на доверие” на потребителите, което, от своя страна, дава възможност да се изследват тенденциите в развитието на общественото мнение по основни икономически процеси и явления.
Показателят на доверие на потребителите е средна аритметична на балансите на очакванията за развитието през следващите дванадесет месеца на: финансовото състояние на домакинствата, общата икономическа ситуация в страната, спестяванията на домакинствата и безработицата, като последният баланс се взема с обратен знак.