Банер
ИНДЕКСИ НА ЦЕНИТЕ НА ПРОИЗВОДИТЕЛ В ПРОМИШЛЕНОСТТА ПРЕЗ ФЕВРУАРИ 2012 ГОДИНА

1. Индекси на цените на производител на вътрешния пазар
Индексът на цените на производител на вътрешния пазар през февруари 2012 г. е с 0.4% над равнището от предходния месец. Увеличение на цените е регистрирано в

добивната промишленост - с 2.5%, в преработващата промишленост - с 0.2%, и при производството и разпределението на електрическа и топлоенергия и газ - с 0.5%.
В преработващата промишленост по-значително увеличение на цените спрямо предходния месец се наблюдава при производството на текстил и изделия от текстил, без облекло - с 2.7%, при производството на основни метали - с 1.5%, и при производството на автомобили, ремаркета и полуремаркета - с 1.4%.
Индексът на цените на производител на вътрешния пазар през февруари 2012 г. нараства с 4.6% в сравнение със същия месец на 2011 година. Цените се увеличават в преработващата промишленост - с 5.0%, и при производството и разпределението на електрическа и топлоенергия и газ - с 5.7%, докато в добивната промишленост е отчетено намаление - с 3.5%.
Увеличение на цените в преработващата промишленост спрямо февруари 2011 г. е отчетено при: производството на химични продукти - с 9.3%; ремонта и инсталирането на машини и оборудване - с 6.9%; производството на текстил и изделия от текстил, без облекло - с 4.8%. Намаление на цените се наблюдава при производството на основни метали - с 2.9%, и при производството на изделия от други неметални минерални суровини - с 2.2%.

2. Общ индекс на цените на производител в промишлеността
Общият индекс на цените на производител през февруари 2012 г.
нараства с 0.5% спрямо предходния месец. По-високи цени са регистрирани в добивната промишленост - с 4.5%, в преработващата промишленост - с 0.3%,и при производството и разпределението на електрическа и топлоенергия и газ - с 0.4%.
По-съществено увеличение на цените в преработващата промишленост се наблюдава при производството на текстил и изделия от текстил, без облекло - с 4.6%, и при производството на напитки - с 0.9%.
Общият индекс на цените на производител през февруари 2012 г. се увеличава с 3.6% в сравнение със същия месец на 2011 година.
В преработващата промишленост нарастването на цените на производител е 3.3% спрямо февруари 2011 година. По-съществено увеличение е регистрирано при производството на текстил и изделия от текстил, без облекло - с 6.8%, при производството на химични продукти и при ремонта и инсталирането на машини и оборудване - с 6.2%, а намаление се наблюдава при производството на основни метали - със 7.2%, и при производството на изделия от други неметални минерални суровини - с 0.9%.