Банер
Банер

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

За информация и  начин да  закупите книгата "Обичай ме навеки" 

Продължава...

БРУТЕН ВЪТРЕШЕН ПРОДУКТ ПРЕЗ 2010 ГОДИНА - ОКОНЧАТЕЛНИ ДАННИ

През 2010 г. БВП възлиза на 70 511.2 млн. лв. по текущи цени. Преизчислен в евро, БВП е съответно 36 052 млн евро, като на човек се падат 4 789.3 евро. Преизчислен в съпоставими цени по 2005 г., БВП се е увеличил с 0.4% спрямо предходната година.

БВП в стойностен обем, текущи цени

По окончателни данни произведеният брутен вътрешен продукт (БВП) през 2010 г. възлиза на 70 511.2 млн. лв. по текущи цени. Създадена от отраслите на националната икономика, брутната добавена стойност през 2010 г. възлиза на 60 716.1 млн. лв. по текущи цени.
Индустриалният сектор намалява относителния си дял в добавената стойност на икономиката с 1.8 процентни пункта през 2010 г. спрямо предходната година и достига до 29.5%. Относителният дял на добавената стойност, реализирана от дейностите в сферата на услугите, е 65.6%, което е с 1.8 процентни пункта повече спрямо предходната година. Относителният дял на аграрния сектор в добавената стойност на икономиката запазва равнището през 2010 г. до ниво от 4.9%.
За индивидуално потребление на населението през 2010 г. се изразходва 70.8% от произведения БВП. Инвестициите (брутообразуване в основен капитал ) формират 22.8% от произведения БВП. Външнотърговското салдо от стоки и услуги е отрицателно.

 

Преизчислен по цени на 2005 г., БВП през 2010 г. се е увеличил с 0.4% спрямо предходната година.
През 2010 г. спрямо предходната година брутната добавена стойност нараства с 0.5%, като динамиката й се определя основно от регистрираните ръстове в следните икономически дейности: търговия, ремонт на автомобили и мотоциклети; транспорт, складиране и пощи; хотелиерство и ресторантьорство - с 14.1%; операции с недвижими имоти - с 3.4%; и създаване и разпространение на информация и творчески продукти; далекосъобщения - с 2.3%.
По отношение на компонентите на крайното използване основен принос за регистрирания положителен икономически растеж от 14.7% има износът на стоки и услуги и индивидуалното потребление с 0.6%. Брутообразуването в основен капитал бележи спад с 18.3%.
Методологични бележки
Годишното изследване на националните икономически сметки за БВП и неговите компоненти се разработва в съответствие с методологическите принципи на „Европейската система на национални сметки, 1995” (ЕСНС ’95) - издание на Евростат, приети с Регламент 2223/96 на ЕК.
Изследването се провежда регулярно от 1996 година. Динамичните редове от данни по показатели са налични в интернет страницата на НСИ .
Резултатите от изследването са окончателни и се основават на годишните изчерпателни изследвания в областта на икономическата статистика, както и въз основа на актуализирана статистическа и административна информация - информация за данъци, субсидии, платежен баланс и други.
Изчисленията се основават на прилаганите два независими подхода за оценка: производствен метод и метод на крайното използване.
Данните за БВП се предоставят съгласно Програмата на Евростат за предоставяне на данни в областта на националните сметки и Регламент 2223/96 на ЕК. В съответствие с изискванията за разработване и предоставяне на официална статистическа информация данните за БВП представляват експресни оценки, разработвани 42 - 45 дни след отчетния период, тримесечни регулярни оценки, разработвани 65 - 68 дни след отчетния период, предварителни годишни данни, разработвани на базата на предварителни тримесечни данни, окончателни годишни данни, разработвани 14 месеца след изтичане на съответния период, и ревизирани окончателни оценки, разработвани след съставяне на Таблици „Ресурс -Използване” 3 години след изтичане на отчетния период.
Съобщи за „ България без граници „ Национален статистически институт
Публикува Виктория Милчева