Банер
Банер

 Новата книга на  Станка Ангелова - астролог на сайта „България без граници”  - цена 6 лв., поръчка на тел. 0888262195.

 

ПРОИЗВОДСТВО И ДОСТАВКИ НА ЕНЕРГИЙНИ ПРОДУКТИ, ЯНУАРИ 2012 ГОДИНА

През януари 2012 спрямо декември 2011 г. намалява производството на твърди горива с 14.7% до 2 922 хил. тона, на пропан-бутан - с 10.0% до 9 хил. тона, на безоловен бензин - с 10.1% до 116 хил. тона, на дизелово гориво - с 12.3% до 135 хил. тона, и на електроенергия - с 3.0% до 4 643 гВтч.

Производството на твърди горива през януари 2012 спрямо януари 2011 г. намалява с 4.4%, на пропан-бутан - с 10.0%, на безоловен бензин - с 14.1%, на дизелово гориво - с 9.4%, и на електроенергия - с 6.6%.
Доставките на природен газ през януари 2012 спрямо декември 2011 г. нарастват с 13.4% до 407 млн. станд. куб. м и на електроенергия - с 8.8% до 3 725 гВтч. Намаляват доставките на твърди горива с 12.7% до 3 258 хил. тона, на пропан-бутан - с 34.5% до 19 хил. тона, на безоловен бензин - с 21.7% до 36 хил. тона, и на дизелово гориво - с 13.9% до 143 хил. тона).
Доставките на безоловен бензин през януари 2012 спрямо януари 2011 г. нарастват с 2.9%, на дизелово гориво - с 50.5%, на природен газ - с 2.0%, и на електроенергия - с 2.6%. Намаляват доставките на твърди горива с 3.5% и на пропан-бутан - с 20.8%.
Методологични бележки
Изследването на енергийните продукти се провежда всеки месец в съответствие с приетия Регламент на Европейския парламент и на Съвета относно енергийната статистика. Целта на изследването е да се осигури информация за производството и доставките за страната на основни енергийни продукти - електроенергия, твърди горива, природен газ и нефтени продукти. Респонденти на изследването са производителите, вносителите и износителите на енергийни продукти. Основните наблюдавани показатели са производството и доставката на енергийни продукти.
Твърди горива
Производство - включват се антрацитни, черни, кафяви, лигнитни въглища и твърди горива от въглища. Производителите отчитат пречистеното производство. За въглищата, при производството на които не се отделят инертни материали, пречистеното производство е равно на общия добив.
Доставки - количествата, доставени на вътрешния пазар. Равняват се на общото количество доставки до различните потребители - вътрешно потребление на мините, за ТЕЦ за обществено ползване, за коксуващи заводи и брикетни фабрики, за индустрията, черната металургия и други.
Нефтени продукти
Производство - производството на крайни продукти в нефтопреработвателните заводи или в предприятията за смесване на продукти.
Доставки - доставката на вътрешния пазар на крайни нефтени продукти, получени от фирми производители и вносители/износители.
Доставките в страната на нефтените продукти се равняват на: постъпления от първични продукти + производство + възстановени продукти − гориво за дейността на рафинерията + внос − износ − международна морска бункеровка + междупродуктови трансфери − прекласифицирани продукти − изменение на запасите.
Природен газ
Производство - общото количество сух газ за продажба, произведен в рамките на националните граници, включително и офшорното производство. Производството се изчислява след пречистване и извличане на газокондензатите и сярата.
Доставки - цялото количество газ, разпределено в страната, включително собственото потребление и загубите. Изчисляват се като: Производство + Внос – Износ – Изменение на запасите.
Данните са представени в милиони стандартни кубични метри - при международни стандартни условия 15°С и 760 мм живачен стълб.
Електроенергия
Производство - отчита се произведената електроенергия от ТЕЦ, АЕЦ, ВЕЦ (ПАВЕЦ) и електроенергията, добита от вятърните генератори и слънчевите колектори.
Доставки - изчисляват се като сума от произведената нетна електроенергия (брутното производство на електроенергия, намалено със собствените нужди на електроцентралите) и нетния внос (внос - износ).