Банер
ПЪТУВАНИЯ НА БЪЛГАРИ В ЧУЖБИНА И ПОСЕЩЕНИЯ НА ЧУЖДЕНЦИ В БЪЛГАРИЯ ПРЕЗ МАЙ 2011 ГОДИНА

Пътуванията на български граждани в чужбина през май 2011 г. са 333.2 хил., или с 2.6% повече в сравнение с май 2010 година. Увеличение на пътуванията е регистрирано към: Румъния - с 22.0%, Република Македония - с 21.4%,

Великобритания - с 18.4%, Унгария - с 16.7%, Израел - с 13.3%, Чехия - с 13.2%, Малта - с 12.6%, Франция - с 9.9%, Русия - с 8.9%, Швеция - с 8.7%, Люксембург - с 8.7%, Португалия - със 7.9%, Австрия - с 6.0%, и други. Същевременно намаляват пътуванията към: Канада - със 78.3%, Норвегия - с 24.6%, Словения - с 23.3%, Литва - с 19.7%, Дания - с 16.0%, Словакия - с 10.0%, Италия - с 9.2%, Кипър - с 6.8%, и други.
Най-голям относителен дял от общия брой пътувания на български граждани в чужбина формират тези със служебна цел - 40.6%, следвани от пътуванията с други цели - 36.7%, и с цел почивка и екскурзия - 22.7%.

Посещенията на чужденци в България през май 2011 г. са 635.3 хил. и нарастват със 7.1% спрямо същия месец на 2010 година. Най-голямо увеличение е регистрирано при посещенията с цел почивка и екскурзия и при транзитните преминавания - съответно с 10.8 и 6.7%.
Посещенията на граждани от страните - членки на Европейския съюз, през май 2011 г. се увеличават в сравнение със същия месец на предходната година общо с 4.3%, като най-голям е ръстът при посещенията от Гърция и Румъния - съответно с 19.7 и 11.1%. Намаление е отчетено на посещенията от Люксембург - с 35.4%, Финландия - с 34.7%, Малта - с 25.1%, и други.
Увеличават се посещенията и на граждани от групата „Други европейски страни” - с 9.1%, като най-голям е ръстът на посещенията на граждани от Украйна - с 37.1%, Сърбия - с 36.5%, и Русия - с 24.4%.
През май 2011 г. най-голям относителен дял от общия брой посещения на чужденци в страната формират тези с цел почивка и екскурзия - 44.3%, следвани от транзитните преминавания - 28.3%, със служебна цел - 16.0%, и с други цели - 11.4%.

Методологични бележки
Статистическите данни за пътуванията на българи в чужбина и посещенията на чужденци в България са получени на базата на месечна информация от Министерството на вътрешните работи (МВР) и извадково изследване на НСИ сред преминаващите български и чужди граждани през граничните пунктове на страната.
Данните за броя на пътуванията на граждани от Европейския съюз представляват статистически оценки на базата на информация от МВР и летищните власти. Данните за влезлите в страната граждани на „трети страни” са получени директно от МВР. Данните за целите на пътуванията са получени въз основа на регулярно провежданото от НСИ извадково изследване сред преминаващите български и чужди граждани през граничните пунктове на страната.