Банер
Банер

 Новата книга на  Станка Ангелова - астролог на сайта „България без граници”  - цена 6 лв., поръчка на тел. 0888262195.

 

Райфайзен Банк Интернешънъл отчита ръст на печалбата преди данъци до 405 млн. евро

•Консолидираната печалба спада с 19.1% на годишна база до 270 млн. евро поради данъчни тежести (про форма данни за първо тримесечие на 2010 г.: 334 млн. евро)

•Отложените данъци се увеличават с 35 млн. евро поради приходи от преоценки през първото тримесечие на 2011 г.
•Печалбата преди данъци нараства с 3.3% до 405 млн. евро (проформа първо тримесечие на 2010 г.: 392 млн. евро)
•Нетните провизии намаляват с 35.9% до 208 млн. евро (про форма първо тримесечие на 2010 г.: 325 млн. евро)
.Показателят необслужвани кредити се понижава до 8.6%, а показателят за покритие се подобрява до 68%
•Възвращаемостта на капитала преди данъци намалява до 15.6% (понижение от 0.9 процентни пункта на годишна база)
• Съотношението разходи/приходи се увеличава до 56.2% (увеличение от 3.0 процентни пункта на годишна база)
• Капиталовата адекватност на основния капитал остава непроменена - 8.9%
• Капиталовата адекватност от първи ред също остава непроменена - 9.7%

Всички данни са според Международните стандарти за финансови отчети (IFRS).
Райфайзен Банк Интернешънъл (РБИ) официално започва дейността си миналия октомври. Въпреки това, новата банка е създадена със задна дата на 1 януари 2010 г. Освен данните към края на 2010 г. и за първо тримесечие на 2011 г., всички други данни са на про форма база

Райфайзен Банк Интернешънъл АГ (РБИ) отчита консолидирана печалба в размер на 270 млн. евро през първото тримесечие на 2011 г., което представлява спад от 19.1% в сравнение с про форма консолидираната печалба на РБИ през първото тримесечие на предходната година (про форма първо тримесечие на 2010 г.: 334 млн. евро). От друга страна, печалбата преди данъци на РБИ се увеличава с 3.3% до 405 млн. евро (про форма първо тримесечие на 2010 г.: 392 млн. евро), а печалбата след данъци спада с 14.9% до 305 млн. евро (про форма първо тримесечие на 2010 г.: 359 млн. евро). Тези резултати отразяват значителното увеличение на ефективната данъчна тежест върху РБИ до 100 млн. евро, увеличение, което до голяма степен се дължи на признаването на отложени данъци върху приходи от преоценки. Печалбата на акция намалява с 0.33 евро в сравнение с про форма резултатът от 1.46 евро, отчетен през първото тримесечие на 2010 г., и достига 1.13 евро.

"През първото тримесечие на 2011 г. успяхме да запазим положителната тенденция и отново постигнахме добри резултати. Печалбата ни преди данъци през отчетния период се увеличи с 3% в сравнение със същия период на миналата година, най-вече благодарение на удовлетворителното развитие при нетния лихвен приход и нетния приход от такси и комисиони. Независимо от това, допълнителните разходи за данъци, най-вече отложените данъци, се отразиха сериозно на консолидираната ни печалба”, коментира Херберт Степич, главен изпълнителен директор на РБИ.

Оперативният приход нараства с 2% на годишна база

Въпреки увеличението на оперативния приход с 2%, оперативният резултат през първите три месеца на 2011 г. спадна с 5% или 29 млн. евро в сравнение със същия период на предходната година до 588 млн. евро. Главните причини за това са увеличението на общите административни разходи, особено в резултат на увеличение на възнагражденията на някои пазари, както и банковите данъци в Австрия и Унгария на обща стойност от 34 млн. евро, които не бяха включени в резултатите за същия период на миналата година.

Нетният лихвен приход се повиши с 3% или с 26 млн. евро в сравнение със същия период на миналата година и достигна 884 млн. евро. Той допринесе най-много за оперативните приходи, като представлява 66% от общите оперативни приходи.

Нетният приход от такси и комисиони се подобри с 6% или 20 млн. евро в сравнение със същия период на предходната година до 357 млн. евро. Най-голям принос за това увеличение има нетният приход от платежни трансфери, който се увеличи с 6% или 8 млн. евро до 141 млн. евро, благодарение на увеличени транзакционни обеми в Чехия и Украйна.

Нетният приход от търговия с ценни книжа се понижи леко в сравнение със същия период на 2010 г., като отчете спад 2% или 3 млн. евро до 123 млн. евро.

"Ако разгледаме разпределението на нашите резултатите преди данъци по сегменти, ще видим, че страните от Общността на независимите държави (без Русия) отчитат леко подобрение, докато страните от Югоизточна Европа се представят малко по-слабо. Всички останали регионални и бизнес сегменти отчитат ръст от 40%”, подчертава главният финансов директор Мартин Грюл.

Нетните провизии за обезценка спадат с 36%

Нетните провизии за обезценка през първите три месеца на 2011 възлизат на 208 млн. евро. Това представлява значителен спад от 36% или 117 млн. евро в сравнение с първото тримесечие на 2010 г.(325 млн.евро). Този показател включва и приходи от 2 млн. евро от продажби на кредити.

"Фактът, че обемите на необслужваните кредити леко се е понижил за първи път след началото на кризата, конкретно с 2.4% до 6.6 млрд. евро, е особено позитивен”, казва Главния Риск директор Йохан Щробъл.

Тази положителна тенденция се отразява в показателя нетни провизии (съотношението между нетни провизии и среднопретегления риск на активите), който спада с 0.68 п.п. на годишна база до 1.16%. Към 31 декември 2010 г. този тази стойност беше 1.66%.

Показателят необслужвани кредити, който представлява съотношението между необслужваните кредити и общия кредитен портфейл се подобрява с 0.4 п.п. в сравнение с края на 2010 г. до 8.6%. За необслужваните кредити бяха заделени провизии в размер на 4,530 млн. евро. Това доведе до покритие от 68.3%, което представлява подобрение с около 2% в сравнение с края на 2010 г.

Възвращаемост на капитала преди данъци от 15.6%

Въпреки лекото повишаване на печалбата преди данъци, данните за възвращаемостта на капитала са малко по-ниски. В края на първото тримесечие на 2011 г. възвращаемостта на капитала преди данъци възлезе на 15.6%, което представлява спад от 0.9 процентни пункта спрямо стойността за този период през 2010 г., която бе 16.5%. Това се дължи на увеличената капиталова база в сравнение с първото тримесечие на 2010 г. в резултат на неразпределени приходи. Средният размер на капитала нарасна с 10% до 10.4 млрд. евро.

Общите административни разходи с ръст от 8%

Общите административни разходи нараснаха с 8% или с 53 млн. евро спрямо първото тримесечие на 2010 г. до 753 млн. евро. Съотношението разходи/приходи се увеличи с 3 процентни пункта до 56.2% за същия период.

Разходите за персонал се увеличиха с 10% или с 34 млн. евро в сравнение със същия период за миналата година. С дял от 51% разходите за персонал са най-голямото перо в общите административни разходи.

Средният брой на персонала възлезе на 59 842, което е с 856 повече спрямо първото тримесечие на 2010 г.

Другите административни разходи се увеличиха с 3% или с 8 млн. евро спрямо същия период на миналата година, което се дължи най-вече на разходите за ИТ (повишение от 22%), реклама, ПР и разходи за промоции (ръст от 33%) и разходи за офисни площи (повишение от 4%).

Активите се увеличиха с 6%

Към 31 март 2011 г. активите на РБИ възлязоха на 139.5 млрд. евро. Това е с 6% или с 8.3 млрд. евро повече спрямо тези стойности в края на 2010 г. По отношение на активите, повишението се дължи на ръста при кредитите към банки и клиенти. По отношение на пасивите, повишението идва от депозитите от банки и клиенти, както и от издадените ценни книжа.

Последователно високи капиталови показатели

Консолидираният капитал, състоящ се от записания капитал, дяловия капитал, капиталовите резерви и неразпределена печалба, се увеличи с 1.046 млн. евро до 9.297 млн. евро. Повишението в неразпределената печалба се дължи основно на трансфера на приходи, възлизащ на 1.087 млн. евро.

Спрямо края на 2010 г. балансовата стойност на капитала (включваща консолидирания капитал, консолидираната нетна печалба и капитала от миноритарни участия) нарасна с 3 % или 268 милиона евро до 10,672 милиона евро.

Капиталовата адекватност от първи ред (Tier 1 ratio), само за кредитния риск, нараства с 0.1 процентни пункта до 12.3%. Капиталовата адекватност на основния капитал, на база общия риск, достигна 8.9%, а капиталовата адекватност от първи ред – 9.7%. Общата капиталова адекватност остава непроменена – 13.3%

Броят на банковите офиси е стабилен

В сравнение с 31 март 2010 г. броят на банковите офиси - 2,932 остана повече или по-малко на същото равнище. Клиентската база също остана постоянна - приблизително 14 милиона клиенти към края на първото тримесечие.


* * * * *

Райфайзен Банк Интернешънъл АГ (РБИ) приема както Австрия, където е водеща корпоративна и инвестиционна банка, така и Централна и Източна Европа (ЦИЕ), за свой вътрешен пазар. В ЦИЕ, РБИ управлява широка мрежа от дъщерни банки, лизингови компании и многобройни доставчици на специализирани финансови услуги на 17 пазара.

РБИ е единствената австрийска банка с присъствие както в световните финансови центрове, така и в Азия, която е другият географски фокус на групата.

Общо около 60 000 служители на РБИ обслужват близо 14 милиона клиенти чрез около 3000 офиса, като мнозинството от тях са в Централна и Източна Европа.

РБИ е собственост на Райфайзен Централбанк Австрия АГ (РЦБ), която индиректно притежава около 78.5% от капитала на банката. Останалата част се търгува свободно на Виенската фондова борса. РЦБ е централната институция на Австрийската банкова група Райфайзен – най-голямата банкова група в страната, която оперира като главен офис за цялата Група РЦБ, включваща и РБИ.