Банер
Банер

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

За информация и  начин да  закупите книгата "Обичай ме навеки" 

Продължава...

ПРОИЗВОДСТВО И ДОСТАВКИ НА ЕНЕРГИЙНИ ПРОДУКТИ, ФЕВРУАРИ 2011 ГОДИНА

През февруари 2011 г. спрямо януари 2011 г. намалява производството на твърди горива с 6.8% до 2 850 хил. т, на пропан-бутан с 40.0% до 6 хил. т, на безоловен бензин с 46.7% до 72 хил. т, на дизелово гориво с 37.6%

до 93 хил. т и на електроенергия с 9.3% до 4 508 гВтч. Производството на природен газ остава без изменение - 32 млн. станд. куб. метра .
Производството на твърди горива през февруари 2011 г. спрямо февруари 2010 г. нараства с 6.1% и на електроенергия - с 11.7%. Поради планов ремонт на производствени мощности и в двата отчетни месеца производството на пропан-бутан през февруари 2011 г. в сравнение с февруари 2010 г. нараства от 0 на 6 хил. т, на безоловен бензин - от 1 на 72 хил т, и на дизелово гориво - от 1 на 93 хил. тона. В края на 2010 г. стартира добивът на природен газ от новооткрити местни находища, поради което производството през февруари 2011 г. в сравнение с февруари 2010 г. нараства от 0.7 на 32 млн. станд. куб. метра.
През февруари 2011 г. спрямо януари 2011 г. намаляват доставките на твърди горива с 3.2% до 3 268 хил. т, на пропан-бутан с 29.2% до 17 хил. т, на безоловен бензин с 25.7% до 26 хил. т, на дизелово гориво с 57.9% до 40 хил. т, на природен газ с 9.8% до 360 млн. станд. куб. м и на електроенергия с 10.0% до 3 268 гВтч .
Доставките на твърди горива през февруари 2011 г. спрямо февруари 2010 г. нарастват с 10.8%, на пропан-бутан - с 6.3%, на природен газ - със 17.6%, и на електроенергия - с 3.5%. Намаляват доставките на безоловен бензин с 16.1% и на дизелово гориво с 50.6%.

Методологични бележки
Изследването на енергийните продукти се провежда всеки месец в съответствие с приетия Регламент на Европейския парламент и на Съвета относно енергийната статистика. Целта на изследването е да се осигури информация за производството и доставките за страната на основни енергийни продукти - електроенергия, твърди горива, природен газ и нефтени продукти. Респонденти на изследването са производителите, вносителите и износителите на енергийни продукти. Основните наблюдавани показатели са производството и доставката на енергийни продукти.
Твърди горива
Производство - включват се антрацитни, черни, кафяви, лигнитни въглища и твърди горива от въглища. Производителите отчитат пречистеното производство. За въглищата, при производството на които не се отделят инертни материали, пречистеното производство е равно на общия добив.

Доставки - количествата, доставени на вътрешния пазар. Равняват се на общото количество доставки до различните потребители - вътрешно потребление на мините, за ТЕЦ за обществено ползване, за коксуващи заводи и брикетни фабрики, за индустрията, черната металургия и други.
Нефтени продукти
Производство - производството на крайни продукти в нефтопреработвателните заводи или в предприятията за смесване на продукти.
Доставки - доставката на вътрешния пазар на крайни нефтени продукти, получени от фирми производители и вносители/износители.
Природен газ
Производство - общото количество сух газ за продажба, произведен в рамките на националните граници, включително и офшорното производство. Производството се изчислява след пречистване и извличане на газокондензатите и сярата.
Доставки - цялото количество газ, разпределено в страната, включително собственото потребление и загубите.
Данните са представени в милиони стандартни кубически метри - при международни стандартни условия 15°С и 760 мм живачен стълб.
Електроенергия
Производство - отчита се произведената електроенергия от ТЕЦ, АЕЦ, ВЕЦ (ПАВЕЦ) и електроенергията, добита от вятърните генератори и слънчевите колектори.
Доставки - изчисляват се като сума от произведената нетна електроенергия (брутното производство на електроенергия, намалено със собствените нужди на електроцентралите) и нетния внос (внос - износ).