Банер
Банер

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

За информация и  начин да  закупите книгата "Обичай ме навеки" 

Продължава...

ПЪТУВАНИЯ НА БЪЛГАРИ В ЧУЖБИНА И ПОСЕЩЕНИЯ НА ЧУЖДЕНЦИ В БЪЛГАРИЯ ПРЕЗ АПРИЛ 2011 ГОДИНА

Пътуванията на български граждани в чужбина през април 2011 г. са 344.9 хил., или с 1.4% повече в сравнение с април 2010 година .Увеличение на пътуванията е регистрирано към: Франция - с 25.8%, Румъния - с 25.6%, Унгария - с 22.9%, Малта - със 17.2%,

Словения - с 16.6%, Република Македония - с 15.0%, Сърбия - с 13.4%, Ирландия - с 13.3%, Естония - с 11.8%, САЩ - с 9.7%, Чехия - с 5.6%, Люксембург - с 5.6%, Белгия - с 5.3%, и други. Същевременно намаляват пътуванията към: Норвегия - с 83.2%, Канада - с 82.1%, Дания - с 19.0%, Испания - с 16.8%, Израел - с 14.0%, Литва - с 13.2%, Словакия - с 11.8%, Португалия - с 10.7%, и други.
Най-голям относителен дял от общия брой пътувания на български граждани в чужбина формират тези със служебна цел - 44.2%, следвани от пътуванията с други цели - 34.4%, и с цел почивка и екскурзия - 21.4%.
Посещенията на чужденци в България през април 2011 г. са 537.2 хил. и нарастват с 3.3% спрямо същия месец на 2010 година .Увеличение е регистрирано при посещенията с цел почивка и екскурзия и при транзитните преминавания - съответно с 6.7 и 4.1%.
Посещенията на граждани от страните - членки на Европейския съюз, през април 2011 г. намаляват в сравнение със същия месец на предходната година общо с 0.3%, като най-голям е спадът при посещенията от Малта и Дания - съответно с 84.4 и 28.3%. Увеличение е отчетено на посещенията от Австрия - с 20.9%, Франция - с 20.9%, Португалия - с 18.0%, и други.
Същевременно се увеличават посещенията на граждани от групата „Други европейски страни” - със 7.4%, като най-голям е ръстът на посещенията на граждани от Сърбия - с 31.7%, Русия - с 29.3%, и Украйна - с 16.2%.
През април 2011 г. най-голям относителен дял от общия брой посещения на чужденци в страната формират транзитните преминавания - 33.5%, следвани от тези с цел почивка и екскурзия - 33.4%, със служебна цел - 16.9%, и с други цели - 16.2%.
Методологични бележки
Статистическите данни за пътуванията на българи в чужбина и посещенията на чужденци в България са получени на базата на месечна информация от Министерството на вътрешните работи (МВР) и извадково изследване на НСИ сред преминаващите български и чужди граждани през граничните пунктове на страната.
Данните за броя на пътуванията на граждани от Европейския съюз представляват статистически оценки на базата на информация от МВР и летищните власти. Данните за влезлите в страната граждани на „трети страни” са получени директно от МВР. Данните за целите на пътуванията са получени въз основа на регулярно провежданото от НСИ извадково изследване сред преминаващите български и чужди граждани през граничните пунктове на страната.