Банер
Банер

 Проучване на туристическия потенциал в община Ботевград. 

Продължава...

ТУРИСТИЧЕСКИ ПЪТУВАНИЯ И РАЗХОДИ ЗА ТУРИЗЪМ НА НАСЕЛЕНИЕТО ПРЕЗ ПЪРВОТО ТРИМЕСЕЧИЕ НА 2011 ГОДИНА

По предварителни данни през първото тримесечие на 2011 г. 539.5 хил. български граждани са пътували в страната или в чужбина. В сравнение със същия период на 2010 г. общият брой на пътувалите лица1 с лична цел намалява с 36.6%.

Броят на пътувалите лица в страната намалява с 40.1%, докато броят на пътувалите в чужбина се увеличава с 5.6% .
Лицата на 15 и повече години, пътували в страната и в чужбина, са посочили като причина за своето пътуване „почивка и екскурзия” и „посещение на близки” - съответно 34.1 и 40.5%. Относителният дял на пътувалите в чужбина на почивка и екскурзия е 43.3%, а на пътувалите в страната със същата цел - 32.6%.
Структурата на разходите за туристически пътувания по видове през първото тримесечие на 2011 г. показва, че за туристическите пътувания в страната най-голям е относителният дял на разходите за храна - 35.1% от всички разходи, докато при пътуванията в чужбина преобладават разходите за транспорт - 38.2% от всички разходи.
През първото тримесечие на 2011 г. едно лице на 15 и повече навършени години е похарчило средно 165.2 лв. по време на своето лично пътуване в страната и 479.1 лв. за пътуване в чужбина. Същевременно разходите на едно лице за професионално пътуване са средно 194.5 лв. в страната и 1 333.2 лв. в чужбина.

Методологични бележки
При статистическото изследване на туристическите пътувания и разходите за туризъм на населението се използват дефиниции, които са в съответствие с изискванията на Директива 95/57 на ЕК за събиране на данни в областта на туризма.
Туристическо пътуване е всяко лично или професионално пътуване извън мястото на живеене за не повече от една година. Според мотивите туристическите пътувания се разделят на лични и професионални.
Лични пътувания са почивка, екскурзия, посещениe на културни и спортни мероприятия, лечение, обучение, религиозни мероприятия, гостуване на близки и приятели и други.
Професионални пътувания са командировка, участие в конференция, конгрес, семинар, сключване на сделки и други.
Обект на изследването е населението на възраст 15 и повече навършени години в България. Анкетират се всички лица от домакинствата, които са попаднали в извадката.
Статистическото изследване на туристическите пътувания и разходите за туризъм на населението е представително и се провежда въз основа на извадка от домакинствата в страната. Обемът на извадката е 3 000 домакинства.
За оценка на резултатите от изследването са използвани данни от текущата демографска статистика за населението на страната на възраст 15 и повече години по местоживеене (градове и села), пол и възрастови групи към края на 2010 година.