Банер
БРУТЕН ВЪТРЕШЕН ПРОДУКТ ПРЕЗ ПЪРВОТО ТРИМЕСЕЧИЕ НА 2011 ГОДИНА - ЕКСПРЕСНИ ОЦЕНКИ

Сезонно изгладените данни на БВП през първото тримесечие на 2011 г. показват растеж от 0.4% спрямо четвъртото тримесечие на 2010 г. и 2.5% спрямо същото тримесечие на предходната година.
В ръководството на Евростат за тримесечни национални сметки експресните оценки за БВП са дефинирани като:

„...най-ранната картина на икономиката, представена в съответствие с концепциите и дефинициите на Системата на националните сметки, данните за която се произвеждат и публикуват във възможно най-кратки срокове, след края на отчетното тримесечие, като се използва ограничена и непълна информация в сравнение с традиционно разработваните тримесечни показатели на националните сметки...”
Експресните оценки за БВП в контекста на общите условия за подготовка на краткосрочни показатели се основават на предварителна краткосрочна информация (обект на последващи актуализации и ревизии), на експертни оценки и модели за поведението на компоненти в състава на БВП, за които към момента на изчисленията не е налична директна базисна информация.
Разработените експресни оценки за първото тримесечие на 2011 г. са подготвени в срок от 43 дни след отчетния период. Те са представени в стандартен формат за публикуване на тримесечните данни на националните сметки - текущи цени, относителни дялове на компонентите в състава на БВП и темпове на прираст спрямо предходното тримесечие и спрямо същото тримесечие на предходната година.
Съгласно Календара за представяне на резултатите от статистическите изследвания НСИ ще подготви и публикува официални тримесечни резултати за БВП за първото тримесечие на 2011 г. на 9 юни 2011 година.
БВП в стойностен обем, текущи цени
Според експресните оценки на НСИ за първото тримесечие на 2011 г. БВП в номинално изражение достига до 15 495 млн. лева .
Реализираната добавена стойност през първото тримесечие на 2011 г. е 13 539 млн. лв., като най-голям дял в общата добавена стойност се формира от сектора на услугите - 60.0%, следван от индустриалния сектор - 36.9%. Аграрният сектор определя 3.1% от общата добавена стойност в икономиката.
По елементи на крайното използване най-голям дял в БВП - 78.5%, заема крайното потребление, което в стойностно изражение възлиза на 12 166 млн. лева. През първото тримесечие на 2011 г. бруто капиталообразуването е 3 076 млн. лв. и има относителен дял от 19.9% в БВП. Външнотърговското салдо е положително в размер на 253 млн. лв. и заема дял от 1.6% в структурата на БВП.
Сезонно изгладените данни на БВП показват растеж от 0.4% през първото тримесечие на 2011 г. спрямо четвъртото тримесечие на 2010 година.
Тримесечни изменения
През първото тримесечие на 2011 г. спрямо четвъртото тримесечие на 2010 г. брутната добавена стойност в икономиката нараства с 0.1%.
Според експресните оценки на БВП по елементи на крайното използване през първото тримесечие на 2011 г. крайното потребление и бруто капиталообразуването бележат спад съответно с 1.2 и 0.7%. Износът на стоки и услуги през първото тримесечие нараства със 7.3% спрямо предходното. През същия период вносът на стоки и услуги намалява с 4.0% спрямо предходното тримесечие.
Годишни изменения
Темп на прираст на БВП спрямо съответното тримесечие на предходната година за периода 2000 - 2011 година
(По средногодишни цени на 2000 г., сезонно изгладени данни с корекция за разликите в броя на работните дни)
През първото тримесечие на 2011 г. спрямо същото тримесечие на предходната година брутната добавена стойност нараства с 0.8%, като динамиката й се определя основно от регистрираните ръстове в индустриалния сектор и сектора на услугите - съответно с 1.6 и 1.1%. Аграрният сектор има отрицателен принос в добавената стойност и отчита намаление с 1.6% за разглеждания период. По отношение на компонентите на крайното използване основен принос за регистрирания положителен икономически растеж има износът на стоки и услуги, който се увеличава с 22.2%. Крайното потребление и бруто капиталообразуването отчитат спад спрямо съответното тримесечие на предходната година съответно с 2.1 и 2.7%.