Банер
Райфайзенбанк: Плахи сигнали за възстановяване на вътрешния пазар, усещането за несигурност остава

Райфайзенбанк (България) ЕАД публикува месечния си обзор на актуалните към края на април 2011 г. макроикономически данни. Основните моменти в анализа са свързани с индикациите за положително развитие в

редица области на икономиката, докато в други инерцията и несигурността продължават да определят тяхното състояние:
•През първите два месеца на 2011 г. темпът на растеж на промишленото производство се ускори до двуцифрени стойности. Оборотът в промишлеността нарасна значително и на външния, и на вътрешния пазар.
•Продължава спадът на строителната продукция. Същевременно, за първи път от края на 2007 г., през първото тримесечие на 2011 г. бе отчетено нарастване на годишна база на площта, за която са издадени разрешителни за строеж.
•Налице са индикации за подобряване на вътрешното търсене, след като през януари и февруари оборотът в търговията отбеляза реален растеж (3.2%).
•През март инфлацията се ускори до 5.6% на годишна база. На месечна база тя е 0.6%, като забавянето спрямо февруари се дължи на сезонни фактори и известното нормализиране на цените на световните пазари на храни.
•Безработицата спадна през март с почти 10 хил. души и достигна 9.52%. Въпреки това, нивото й остава високо. По-осезателно раздвижване на пазара на труда се очаква едва в края на тази и началото на следващата година.
• Консолидираният държавен бюджет завърши с излишък от 8.6 млн. лв. през март. За това допринесоха както по-високите приходи, така и по-ниските разходи.
• Лошите и преструктурираните кредити на фирмите намаляха с 49 млн. лв. през март. При потребителските кредити те нараснаха с 24 млн. лв., а при жилищните – с 59 млн. лв.
•Поведението на спестовност на домакинствата остана без особена промяна – през март депозитите им се увеличиха с 212 млн. лв. Това е косвено потвърждение за изключително бавното възстановяване на потребителското доверие.
•През февруари текущата сметка отново отбеляза излишък (208 млн. евро). На годишна база тя се подобри значително, като с основен принос бе намалението в изплатения доход от лихви по преки чуждестранни инвестиции. Търговският дефицит се сви с близо три четвърти, поради все още изпреварващото нарастване на износа на стоки спрямо това на вноса.
•Финансовата сметка остана отрицателна и през февруари, в резултат на нетни изходящи потоци по всичките є основни компоненти. Преките чуждестранни инвестиции в страната бяха с отрицателна стойност, поради намаление на задължения към свързани предприятия.
Главният икономист на банката Калоян Ганев коментира, че наблюдаваното възстановяване на вътрешния пазар, което все още е твърде неравномерно и обхваща само част от икономиката, ще продължава бавно да набира скорост и през следващите месеци. Положителното влияние на износа обаче, постепенно ще отслабва поради високата база от миналата година. Според Ганев ясна индикация за устойчиво възстановяване може да има едва след като по-добрите показатели на бизнеса се пренесат и върху пазара на труда.