Банер

 Проучване на туристическия потенциал в община Ботевград. 

Продължава...

ИНДЕКСИ НА ОБОРОТА В РАЗДЕЛ „ТЪРГОВИЯ НА ДРЕБНО, БЕЗ ТЪРГОВИЯТА С АВТОМОБИЛИ И МОТОЦИКЛЕТИ” ЗА ФЕВРУАРИ 2011 ГОДИНА

ЮЙПо предварителни сезонно изгладени данни на НСИ през февруари 2011 г. оборотът в раздел „Търговия на дребно, без търговията с автомобили и мотоциклети” по съпоставими цени отбелязва ръст от 0.2% в сравнение с предходния месец.

През февруари 2011 г. оборотът в търговията на дребно, изчислен въз основа на календарно изгладени данни, е с 0.1% под равнището от същия месец на предходната година.


Месечни изменения
През февруари 2011 г. незначителен ръст спрямо януари отбелязват търговията на дребно с компютърна и комуникационна техника - с 0.6%, търговията на дребно с автомобилни горива и смазочни материали - с 0.4%, и търговията на дребно с текстил, облекло, обувки и кожени изделия - с 0.2%. В търговията на дребно с хранителни стоки, напитки и тютюневи изделия и търговията на дребно с битова техника, мебели и други стоки за бита е регистрирано намаление съответно с 0.2 и 0.9%.

Годишни изменения
Оборотът през февруари 2011 г., сравнен с февруари 2010, е с положителни темпове в търговията на дребно с автомобилни горива и смазочни материали - 4.6%, в търговията на дребно с фармацевтични и медицински стоки - 1.0%, и търговията на дребно с храни, напитки и тютюневи изделия - 0.1%. Спад се наблюдава в три основни дейности: търговия на дребно с текстил, облекло, обувки и кожени изделия - с 1.8%, търговия на дребно с компютърна и комуникационна техника - с 2.6%, и търговия с битова техника, мебели и други стоки за бита - с 6.8%.

Методологични бележки

Месечните индекси на оборота отразяват краткосрочните изменения в стойността на показателя между два сравнявани периода по съпоставими цени. Информацията може да бъде използвана за оценка на текущото състояние и тенденциите в развитието на търговския сектор, а също и за краткосрочни прогнози.
За изчисляването на индексите се извършва наблюдение на търговските предприятия, като се използва представителна извадка, формираща около 70% от годишните приходи на наблюдаваната съвкупност.
Месечните индекси на оборота се изчисляват при постоянна база 2005 г. чрез сравняване на стойността на продажбите по съпоставими цени. Влиянието на цените се елиминира чрез дефлиране на оборота, като се използват индексите на потребителските цени.
Индексите на оборота в базата данни от 2000 г. са преизчислени по КИД - 2008, пребазирани към новата базисна 2005 г. и са публикувани в интернет сайта на НСИ (http://www.nsi.bg/otrasal.php?otr=5).