Банер
ДОМОВЕ ЗА МЕДИКО-СОЦИАЛНИ ГРИЖИ ЗА ДЕЦА ПРЕЗ 2010 ГОДИНА

В края на 2010 г. броят на домовете за медико-социални грижи за деца (ДМСГД) е 32 с капацитет 3 854 места. Настанените в тях деца са 2 455. От тях 1 319 са момчета и 1 136 - момичета.И през 2010 г. продължава тенденцията на намаление на общия брой на настанените в ДМСГД деца. Към 31.12.2010 г. намалението е с 8.4% в сравнение с края

на 2009 година.Разпределението на децата по възраст показва, че към 31.12.2010 г. най-голям е делът на децата на възраст до 1 година - 31.9%. От 1 до 2 години са 21.0% от настанените в ДМСГД деца, от 2 до 3 години - 17.9%, а на 3 и повече години са 29.2% от децата.През 2010 г. в ДМСГД са постъпили 2 209 деца. Две трети от тях (67.1%) са на възраст до 1 година, 12.7% - от 1 до 2 години, 9.9% - от 2 до 3 години, и 10.3% - на 3 и повече години.Почти всички отглеждани в ДМСГД деца са деца с родители. Към края на 2010 г. 98.3% от настанените в ДМСГД деца са с един или двама родители. От тях 61.5% са деца на самотни майки. Сираци и подхвърлени са само 1.7% от общия брой на настанените в края на годината деца.
През 2010 г. изписаните от ДМСГД деца са 2 340. От тях 205 (8.8%) са преведени в друга институция поради навършване на възраст, а 2 135 деца са изведени от институциите чрез осиновяване или прилагане на различни мерки за закрила съгласно Закона за закрила на детето.И през 2010 г. продължава намалението на коефициента на институционализация на децата до 3-годишна възраст, изразен чрез отношението на броя на децата, настанени в ДМСГД към края на годината, на 1 000 деца от населението в тази възрастова група. Към 31.12.2010 г. коефициентът на институционализация е 8.2 на 1 000 деца на възраст до 3 навършени години, като намалението в сравнение с 2009 г. е с 0.8 процентни пункта. Медицинските грижи и обслужването на децата в домовете за медико-социални грижи през 2010 г. се осигуряват от 2 834 души персонал по основно трудово правоотношение. Разпределението по категории персонал е представено .

Методологични бележки

Статистическото изследване на домовете за медико-социални грижи за деца (ДМСГД) е изчерпателно годишно статистическо изследване, провеждано от Националния статистически институт.
Източник на статистическа информация са домовете за медико-социални грижи. Осигурени са данни за персонала, легловия фонд, разпределението на децата по основни здравни и социални категории, заболявания на децата и други основни показатели за дейността на тези заведения.
Домовете за медико-социални грижи за деца са регистрирани по Закона за лечебните заведения като „други лечебни заведения”, в които медицински и други специалисти осъществяват продължително медицинско наблюдение и специфични грижи за деца до 3-годишна възраст с хронични заболявания и медико-социални проблеми. Настаняването на децата е в съответствие с разпоредбите на Закона за закрила на детето и се извършва само в случаите, когато са изчерпани възможностите за оставане на детето в семейна среда.
Съгласно Правилника за устройството и дейността на домовете за медико-социални грижи, извън случаите на настаняване по Закона за закрила на детето, за лечение се приемат деца с ниско тегло поради недоносеност със съгласието на техните родители или настойници. За времето на престой в дома тези деца се включват в общия брой на институционализираните деца.
Допълнителна статистическа информация от изследването на домовете за медико-социални грижи за деца се предоставя на потребителите чрез отдел „Връзки с потребителите” на НСИ, е-mail: Е-мейл адресът e защитен от спам ботове. .