Банер
Банер

 Новата книга на  Станка Ангелова - астролог на сайта „България без граници”  - цена 6 лв., поръчка на тел. 0888262195.

 

Райфайзенбанк: Възстановяването на икономиката постепенно набира скорост, но само част от бизнеса усеща ползите от него

Райфайзенбанк (България) ЕАД публикува месечния си обзор на актуалните към края на март 2011 г. макроикономически данни. Основните акценти на анализа са свързани с наблюдаваните сигнали за възстановяване на българската икономика през

последното тримесечие на 2010 г., както и икономическите процеси, протичащи през първите месеци на 2011 г.:
През последното тримесечие на 2010 г. икономическият растеж достигна 3.1%, като за него положително допринесоха и външното, и вътрешното търсене. БВП нарасна с 0.2% за цялата година.
Потреблението на домакинствата се увеличи номинално с 4.8% спрямо последното тримесечие на 2009 г., но поради инфлацията обемът на покупките нарасна с едва 0.7%. Компенсациите на наетите лица се увеличиха на годишна база, но високата безработица и все още несигурната икономическа среда в страната пречат на възстановяването на потреблението.
През 2010 г. спестяванията в икономиката отбелязаха исторически максимум – близо 24% от БВП, при под 9% през 2007 г. Коефициентът на покритие на инвестиции с национални спестявания достигна 94.1%, което е най-високата стойност за последните десет години.
Скъпите храни продължиха да определят висок темп на инфлацията, която през февруари достигна 1.2% спрямо януари. На годишна база инфлацията вече е 5.2%.
Растежът на производителността на труда достигна рекордно висока стойност през последното тримесечие на 2010 г. – 7.8% на годишна база. За цялата 2010 г. растежът бе 6.4%.
Бюджетният дефицит за февруари беше значително по-нисък от регистрирания година по-рано – 273.2 млн. лв. Фискалният резерв се сви до 5.1 млрд. лв., което е с 600 млн. лв. над законовия минимум.
През февруари кредитите за нефинансовите предприятия намаляха със 149 млн. лв., при кредитите за домакинствата спадът бе минимален – 6 млн. лв. Депозитите на нефинансовите предприятия спаднаха на месечна база с 99 млн. лв., докато тези на домакинствата нараснаха със 191 млн. лв.
Лошите и преструктурираните кредити съществено забавиха темпа си на нарастване – увеличението през февруари е 31 млн. лв.. Липсва обаче информация каква част от просрочените кредити са обслужени или отписани като загуба.
През януари 2011 г. текущата сметка отново премина на положителна територия, реализирайки излишък от 155.5 млн. евро. С основен принос за подобрението отново беше търговското салдо.
Подобно на първите месеци на 2010 г., през януари имаше изходящ нетен поток по финансовата сметка по линия на банковия сектор на стойност 610.6 млн. евро.
Главният икономист на ба, което се наблюдава, за момента може да се види единствено при част от бизнеса, докато високата безработица и инфлацията влияят отрицателно върху финансовата стабилност на домакинствата. нката Калоян Ганев коментира, че възстановяването на българската икономика