Банер
Банер

 Проучване на туристическия потенциал в община Ботевград. 

Продължава...

Райфайзен Банк Интернешънъл отчита консолидирана печалба от близо 1.1 милиарда евро през 2010 г.

•Консолидираната печалба се увеличава със 141.5% на годишна база до 1,087 млн. евро (про форма 2009 г.: 450 милиона евро)
•Нетният лихвен приход нараства с 9.0% до

3,578 млн. евро (про форма 2009 г.: 3,282 милиона евро)
•Нетните провизии намаляват с 46.5% до 1,194 милиона евро (про форма 2009 г.: 2,232 млн. евро)
•Нетният приход от такси и комисиони се увеличава с 4.9% до 1,491 млн. евро (про форма 2009 г.: 1,421 млн. евро)
•Печалбата преди данъци нараства с 62.9% до 1,287 милиона евро (про форма 2009 г.: 790 млн. евро)
•Възвращаемостта на капитала преди данъци се подобрява с 4.2 процентни пункта на годишна база до 13.7% (про форма 2009 г.: 9.5%)
•Показателят основен капитал от първи ред се увеличава с 0.4 процентни пункта на годишна база до 8.9%; показателят капитал от първи ред нараства с 0.3 процентни пункта до 9.7%
•Печалбата на акция отбелязва ръст от 3.27 евро и достига 4.56 евро (про форма 2009 г.: 1.29 евро)

Всички данни са според Международните стандарти за финансови отчети (IFRS).
Райфайзен Банк Интернешънъл (РБИ) официално започва дейността си миналия октомври. Въпреки това, новата банка е създадена със задна дата на 1 януари 2010 г. Освен данните към края на 2010 г., всички други данни са на про форма база

"2010 бе решаваща година за компанията ни и за вътрешния ни пазар Централна и Източна Европа. Въпреки значителните допълнителни разходи, свързани със сливането, през първата си финансова година Райфайзен Банк Интернешънъл отчита изключително удовлетворителна годишна печалба от повече от един милиард евро. В допълнение на това, със сливането си осигурихме добри позиции, за да посрещнем бъдещи предизвикателства и изисквания на пазара. Централна и Източна Европа, като цяло, постигна обрат и през 2011 г. всички страни в региона се връщат на пътя на растежа. Това ще доведе до несъмнен ръст в търсенето на финансови продукти – нещо, за което също сме добре подготвени”, заяви Херберт Степич, Главен изпълнителен директор на Райфайзен Банк Интернешънъл.

РБИ отчита консолидирана печалба от 1,087 млн. евро през 2010 г., което представлява ръст от 141.5% в сравнение с консолидираната печалба на про форма база, отчетена година по-рано (2009 г.: 450 млн. евро). Този резултат отразява преди всичко позитивното влияние на подчертано по-ниската нужда от провизии, които намаляха с 46.5% до 1,194 млн. евро. (про форма 2009 г.: 2,232 млн. евро). В допълнение се прояви и еднократен ефект, свързан с данъците върху приходите – този показател е по-нисък, независимо от ръста на нетния приход от 58%, от отложените приходи от данъци, произтичащи от признаването на отложено обявяване на загуби в Австрия (120 млн. евро) и промените в данъчното законодателство в Украйна (26 млн. евро). Печалбата преди данъци нарасна с 62.9% до 1,287 млн. евро (про форма 2009 г.: € 790 милиона евро), а печалбата след данъци се увеличи със 121.7% до 1,177 млн. евро (про форма 2009 г.: 531 млн. евро). Печалбата на акция отбеляза ръст от 3.27 евро - от 1.29 евро (про форма) през 2009 г. до 4.56 евро. Управителният съвет ще предложи на Общото събрание дивидент от 1.05 за акция. Ако това предложение бъде одобрено, общият дивидент ще възлезе на 204.3 млн. евро.

Оперативният резултат показва стабилност на годишна база

Оперативния резултат на РБИ през 2010 г. отчита спад от 1% до 2,424 млн. евро, в резултат на по-високите общи административни разходи и банковия данък в Унгария.

Спад в провизиите

Благодарение на подобрението на общите икономически условия и на предприетите мерки за стабилизиране на кредитния портфейл, през 2010 г. провизиите спаднаха с 47% или 1,038 млн. и достигнаха 1,194 млн. евро.

Възвращаемостта на капитала преди данъци нарасна до 13.7%

Възвращаемостта на капитала преди данъци (ROE) отбеляза ръст на годишна база от 4.2 процентни пункта и достигна 13.7%, преди всичко поради намалелите провизии.

Общите административни разходи се увеличиха с близо 10%

След 14-процентния спад през 2009 г., в резултат на предприетите мерки за ограничаване на разходите и валутните ефекти, през 2010 г. общите административни разходи нараснаха с 10% или 264 млн. евро и достигнаха 2,980 млн. евро. За разлика от предходната година, през 2010 г. валутните оценки допринесоха за ръста на общите административни разходи..

Пазарните промени в структурата на възнагражденията и възстановяването на бонусите доведе до ръст в разходите за персонал от 8% до 1,453 млн. евро.

Средният брой на персонала намаля с 6% или 3692 до 59 188, най-вече поради намаляването му в Украйна, Русия и Румъния.

Към края на 2010 г. РБИ има 59 782 служители, което представлява ръст от 1% спрямо края на 2009 г.

По-високите общи административни разходи, които нараснаха с 10%, което е повече от ръста на оперативните приходи, които се увеличиха с 5%, за да достигнат 2,980 млн. евро, бяха главната причина за ръста на показателя разходи/приходи с 2.6 процентни пункта до 55.1%. Показателят общи административни разходи, съотнесен към оперативния приход е основен показател за ефективността на банката.

Органичен спад в активите

Със сливането на Райфайзен Интернешънъл с основни части от бизнеса на РЦБ със задна дата, общите активи нарастват с 69.4 млрд. евро в началото на 2010 г. На годишна база те отбелязват спад от 14.5 млрд. евро и възлизат на 131.2 млрд. евро в края на годината. Този спад се дължи най-вече на вътрешнобанков бизнес.В резултат най-вече на оценката на щатския долар и повечето валути в ЦИЕ, активите нарастват с приблизително 2.4 млрд. евро. Изгладено с тези ефекти се отчита органичен спад на активите от около 12% или 16.9 млрд. евро.

* * * * *
Райфайзен Банк Интернешънъл АГ (РБИ) приема както Австрия, където е водеща корпоративна и инвестиционна банка, така и Централна и Източна Европа (ЦИЕ), за свой вътрешен пазар. В ЦИЕ, РБИ управлява широка мрежа от дъщерни банки, лизингови компании и многобройни доставчици на специализирани финансови услуги на 17 пазара.

РБИ е единствената австрийска банка с присъствие както в световните финансови центрове, така и в Азия, която е другият географски фокус на групата.

Около 60 000 служители на РБИ обслужват около 14 милиона клиенти чрез около 3000 офиса, като мнозинството от тях са в Централна и Източна Европа.

РБИ е собственост на Райфайзен Централбанк Австрия АГ (РЦБ), която индиректно притежава около 78.5% от капитала на банката. Останалата част се търгува свободно на Виенската фондова борса. РЦБ е централната институция на Австрийската банкова група Райфайзен – най-голямата банкова група в страната, която оперира като главен офис за цялата Група РЦБ, включваща и РБИ.