Банер
Банер

 Новата книга на  Станка Ангелова - астролог на сайта „България без граници”  - цена 6 лв., поръчка на тел. 0888262195.

 

ОСНОВНИ РЕЗУЛТАТИ ОТ НАБЛЮДЕНИЕТО НА РАБОТНАТА СИЛА ПРЕЗ 2010 ГОДИНА

• През 2010 г. икономически активните лица на възраст 15 - 64 навършени години са 3 356.3 хил., или 66.5% от населението на същата възраст. В сравнение с 2009 г. коефициентът на икономическа активност (15 - 64 навършени години) намалява с 0.7 пункта.

• Общият брой на заетите лица достига 3 052.8 хил., от които 3 010.4 хил. са на възраст 15 - 64 навършени години, като в сравнение с 2009 г. намаляват съответно с 6.2 и 6.1%.
Коефициентът на заетост за населението на 15 - 64 навършени години е 59.7%, или с 2.9 пункта по-нисък в сравнение с 2009 г. (63.0% за мъжете и 56.4% за жените).
Коефициентът на заетост за населението на възраст 20 - 64 навършени години (показател, включен в стратегия „Европа 2020”) намалява с 3.4 пункта в сравнение с 2009 г. и достига 65.4% (69.1% за мъжете и 61.7% за жените).
• През 2010 г. коефициентът на заетост за възрастовата група 55 - 64 навършени години достига 43.5%, като в сравнение с 2009 г. намалява с 2.6 пункта - с 3.8 пункта при мъжете (до 50.3%) и с 1.5 пункта при жените (до 37.7%).
Безработните лица са 348.0 хил., от които 196.3 хил. са мъже и 151.7 хил. - жени.
• През 2010 г. коефициентът на безработица се увеличава с 3.4 пункта в сравнение с 2009 г. и достига 10.2%. При мъжете нарастването на коефициента на безработица (с 3.9 пункта) е по-голямо в сравнение с това при жените (с 2.9 пункта).
Коефициентът на младежка безработица (15 - 24 навършени години) е 23.2%.
Продължително безработни (от една или повече години) са 161.7 хил., или 46.5% от всички безработни лица.
• Коефициентът на продължителна безработица е 4.8%, съответно 5.1% за мъжете и 4.4% за жените.
Икономически неактивните лица на възраст 15 - 64 навършени години са 1 689.8 хил., от които 733.3 хил. са мъже и 956.5 хил. - жени. Коефициентът на икономическа неактивност е 33.5%, съответно 29.2% за мъжете и 37.7% за жените.
• Броят на обезкуражените лица на възраст 15 - 64 навършени години е 222.3 хил., като в сравнение с 2009 г. се увеличава с 38.1 хиляди.

Методологични бележки
Наблюдението на работната сила е извадково и се провежда непрекъснато, като осигурява тримесечни и годишни данни за икономическата активност на населението на 15 и повече навършени години. То обхваща обикновените домакинства в страната.
Наблюдаван период - характеристиките на всяко анкетирано лице се отнасят за състоянието му през определена календарна седмица.
Икономически активното население (работната сила) включва всички заети и безработни лица.
Заети са лицата на 15 и повече навършени години, които през наблюдавания период:
- извършват работа дори за един час, за което получават работна заплата или друг доход;
- не работят, но имат работа, от която временно отсъстват поради болест, годишен отпуск, отпуск при раждане на дете, родителски отпуск, стачка или друг трудов спор и други.
Безработни са лицата на възраст от 15 до 74 навършени години, които:
- нямат работа през наблюдавания период;
- активно търсят работа през период от четири седмици, вкл. наблюдавания период, или вече са намерили работа, която очакват да започнат до три месеца след края на наблюдавания период;
- имат готовност да започнат работа до две седмици след края на наблюдавания период.
Продължително безработни са лицата, които са безработни от една или повече години.
Икономически неактивни (лица извън работната сила) са лицата на 15 и повече навършени години, които не са нито заети, нито безработни през наблюдавания период.
Обезкуражени лица са лицата извън работната сила, които желаят да работят, но не търсят активно работа, защото не вярват, че ще намерят.
Коефициент на икономическа активност - относителен дял на икономически активните лица от населението в същата възрастова група.
Коефициент на заетост - относителен дял на заетите лица от населението в същата възрастова група.
Коефициент на безработица - относителен дял на безработните лица от икономически активното население.
Коефициент на продължителна безработица - относителен дял на продължително безработните лица от икономически активното население.
Коефициент на неактивност - относителен дял на икономически неактивните лица от населението в същата възрастова група.
Годишните данни са осреднени стойности от четирите тримесечия на 2010 година.
Разпределението на лицата по икономически сектори е извършено в съответствие с Класификацията на икономическите дейности (КИД - 2008).
При оценката на резултатите са използвани данни за населението на страната към 31.12.2009 година.
Поради направените закръгления в някои случаи общите данни могат да се различават незначително от сумата на отделните групи, включващи се в тях.
По-подробна информация от Наблюдението на работната сила може да бъде намерена на интернет страницата на НСИ - www.nsi.bg, раздел „Пазар на труда”.