Банер

 Проучване на туристическия потенциал в община Ботевград. 

Продължава...

БРУТЕН ВЪТРЕШЕН ПРОДУКТ ПРЕЗ ЧЕТВЪРТОТО ТРИМЕСЕЧИЕ НА 2010 Г. И 2010 ГОДИНА

През четвъртото тримесечие на 2010 г. БВП възлиза на 19 962 млн. лв. по текущи цени. Преизчислен в евро, БВП е съответно 10 206.5 млн., като на човек се падат 1 359.4 евро. Сезонно изгладените данни на БВП показват растеж от 2.1% през четвъртото тримесечие на 2010 г. спрямо третото тримесечие и растеж от 2.8% през четвъртото тримесечие спрямо същото тримесечие на предходната година.

През 2010 г. БВП възлиза на 70 474.3 млн. лв. по текущи цени. Преизчислен в евро, БВП е съответно 36 033 млн евро, като на човек се падат 4 786.8 евро.
БВП в стойностен обем, текущи цени
По предварителни данни произведеният брутен вътрешен продукт (БВП) през четвъртото тримесечие на 2010 г. възлиза на 19 962 млн. лв. по текущи цени . На човек от населението се падат 2 658.8 лв. от стойностния обем на показателя. При среден за тримесечието валутен курс от 1.440271 лв. за щатски долар БВП възлиза на 13 860 млн. долара и съответно 1 846.1 долара на човек от населението. Преизчислена в евро, стойността на БВП възлиза на 10 206.5 млн. евро, като на човек от населението се падат 1 359.4 евро.
Създадената от отраслите на националната икономика брутна добавена стойност през четвъртото тримесечие на 2010 г. възлиза на 17 012.5 млн. лв. по текущи цени.
Индустриалният сектор увеличава относителния си дял в добавената стойност на икономиката с 5.5 процентни пункта през четвъртото тримесечие на 2010 г. спрямо същото тримесечие на предходната година и достига до 33.4%. Относителният дял на добавената стойност, реализирана от дейностите в сферата на услугите, е 63.3%, което е с 6 процентни пункта по-малко спрямо съответния период на предходната година. Относителният дял на аграрния сектор в добавената стойност на икономиката се увеличава с 0.5 процентни пункта и достига 3.3% през четвъртото тримесечие на 2010 година.
За индивидуално потребление на населението през четвъртото тримесечие на 2010 г. се изразходва 69.7% от произведения БВП. Инвестициите (брутообразуване в основен капитал ) формират 28.3% от произведения БВП. Външнотърговското салдо от стоки и услуги е отрицателно в размер на 1 766.4 млн. лв. и заема дял от 8.8% в структурата на БВП.
За 2010 г. БВП достига номинален стойностен обем от 70 474.3 млн. лева. Преизчислен в щатски долари, БВП при средно годишен валутен курс от 1.477896 лв. за щатски долар възлиза на 47 685.6 млн. долари. На човек от населението се падат 9 362.2 лв. от обема на показателя, или 6 334.8 долара. Преизчислен в евро, БВП е съответно 36 032.9 млн., като на човек от населението се падат 4 786.8 евро.
БВП за 2010 г., получен като сума от тримесечните данни, нараства в реално изражение с 0.2% спрямо 2009 година.
Брутната добавена стойност, реализирана от субектите на националната икономика, възлиза на 60 645.7 млн. лева. Реалният стойностен обем на показателя е с 0.2% по-висок в сравнение с този, достигнат през 2009 година.
Индустриалният сектор създава 31.2% от добавената стойност на икономиката, което е с 0.5 процентни пункта повече в сравнение с 2009 година.
Секторът на услугите създава 63.5% от общата добавена стойност, а аграрният сектор достига 5.3% от добавената стойност.
От категориите на крайно използвания БВП инвестициите в основен капитал достигат относителен дял от 23.5% в общия обем на БВП. Индивидуалното потребление на населението формира 69.1% от БВП. Външнотърговското салдо от стоки и услуги е негативно.

Темп на прираст на БВП, общо и по компоненти
Сезонно изгладените данни на БВП показват растеж от 2.1% през четвъртото тримесечие на 2010 г. спрямо предходното тримесечие.

През четвъртото тримесечие на 2010 г. спрямо същото тримесечие на предходната година ръстът на БВП е 2.8%.

Темп на прираст на БВП, общо и по компоненти
През четвъртото тримесечие на 2010 г. спрямо третото брутната добавена стойност в икономиката нараства с 0.3%.
Предварителните данни за четвъртото тримесечие на 2010 г. потвърждават отчетеното при експресните оценки нарастване на крайното потребление и бруто капиталообразуването спрямо предходното тримесечие. Според предварителните данни ръстът на тези показатели е 1.7% за крайното потребление и 7.4% за бруто капиталообразуването. През четвъртото тримесечие износът и вносът на стоки и услуги нарастват съответно с 0.8 и 9.1% спрямо предходното тримесечие.
Годишни изменения
През четвъртото тримесечие на 2010 г. спрямо същото тримесечие на предходната година брутната добавена стойност нараства с 0.2%, като динамиката й се определя основно от регистрираните ръстове в промишлеността - с 8.4%, и финансовия сектор - с 5.2%. Аграрният сектор, строителството и услугите в областта на търговията, хотелиерството и ресторантьорството, транспорта и съобщенията имат отрицателен принос в добавената стойност и отчитат намаление през разглеждания период.
По отношение на компонентите на крайното използване основен принос за регистрирания положителен икономически растеж от 2.8% има колективното потребление, износът на стоки и услуги и бруто капиталообразуването в основен капитал, които се увеличават съответно с 12.7, 16.0 и 7.2%. Индивидуалното крайно потребление отчита спад спрямо съответното тримесечие на предходната година с 2.9%.

Методологични бележки

Тримесечното изследване на националните икономически сметки за БВП и неговите компоненти се разработва в съответствие с методологическите принципи на „Европейската система на национални сметки, 1995” (ЕСНС ’95) - издание на Евростат, приети с Регламент 2223/96 на ЕК.
Изследването се провежда регулярно от 1996 година. Динамичните редове от данни по показатели са налични в интернет страницата на НСИ .
Резултатите от изследването са предварителни. Те се основават на наличната месечна и тримесечна статистическа и административна информация и се актуализират ежегодно (в срок до15 месеца след края на отчетната година) с данни от годишните изчерпателни изследвания в областта на икономическата статистика, както и въз основа на актуализирана административна информация.
Изчисленията се основават на прилаганите два независими подхода за оценка: производствен метод и метод на крайното използване. За официална е приета оценката на БВП по производствения метод. Различията в оценките на показателя по двата метода се посочват, като небалансирана сума от страна на крайно използвания БВП.