Банер

 Новата книга на  Станка Ангелова - астролог на сайта „България без граници”  - цена 6 лв., поръчка на тел. 0888262195.

 

ПРОИЗВОДИТЕЛНОСТ НА ТРУДА, ЗАЕТИ ЛИЦА И ОТРАБОТЕНО ВРЕМЕ

По предварителни данни през четвъртото тримесечие на 2010 г. БВП на един зает се увеличава със 7.8% в сравнение със същия период на предходната година, а за цялата 2010 г. се увеличава с 6.4% спрямо 2009 година.
Четвърто тримесечие на 2010 година
По предварителни данни през четвъртото тримесечие на

2010 г. заетите лица в икономиката са 3 354.5 хиляди. Общият брой отработени часове е 1 414 милиона. В сравнение с четвъртото тримесечие на 2009 г. броят на заетите лица е намалял с 4.4%, като са отработени с 4.4% по-малко човекочасове. Структурата на заетостта по икономически дейности през четвъртото тримесечие на 2009 и 2010 г. показва увеличение на относителния дял на заетите в индустриалния сектор.На едно заето лице се падат 5 950.8 лв. от текущия обем на брутния вътрешен продукт (БВП), като всеки зает създава средно 14.1 лв. БВП за един отработен час. Брутната добавена стойност средно на един зает през четвъртото тримесечие на 2010 г. реално се увеличава със 7.4% и съответно със 7.5% за един отработен човекочас.Равнището на производителността на труда е най-високо в индустриалния сектор - 6 128.1 лв. брутна добавена стойност (БДС) средно на един зает и 14.5 лв. за един отработен човекочас. В сектора на услугите всеки зает произвежда средно 5 297.8 лв. БДС, като за един отработен човекочас се създават средно 12.2 лв. от текущия обем на показателя. Най-ниска е производителността на труда в аграрния сектор - 964.6 лв. БДС на един зает и 2.6 лв. за един отработен човекочас.
2010 година
За цялата 2010 г. един зает произвежда средно 20 102.5 лв. от БВП, като всеки зает създава средно 12.2 лв. БВП за един отработен час.
Брутната добавена стойност средно на един зает през 2010 г. реално се увеличава с 6.6% и съответно с 6.9% за един отработен човекочас.
Най-висока е производителността на труда в индустриалния сектор - 20 364.2 лв. на един зает и 12.2 лв. за един отработен човекочас. В сектора на услугите всеки зает произвежда средно 18 303.9 лв. БДС и съответно 10.8 лв. за един отработен човекочас. В аграрния сектор добавената стойност на един зает е на ниво от 4 481.6 лв., като за един отработен човекочас се създават 3.0 лв. добавена стойност.
* Данните са предварителни.
** Индексите са изчислени въз основа на стойностите на съответния показател по съпоставими цени на 2000 година. Повече информация за приложения метод вж.: Измерване на ефекта от промени в обема и промени в цените (Методологически бележки).
Методологически бележки
1. Производителността на труда е съставен икономически показател, който съпоставя постигнатия резултат (новосъздаден продукт) с вложения трудов фактор при осъществяването на определена икономическа активност на определена икономическа територия за определен период.
2. Основните съставни елементи на производителността на труда са показатели, измерващи резултата от осъществяваната производствена активност (числител), и показатели за вложения труд в производствения процес (знаменател).
3. На национално ниво резултатът от производствената дейност се измерва с брутния вътрешен продукт (БВП) и брутната добавена стойност (БДС), създадена от всички производствени сектори в националната икономика. БВП е основен показател в Системата от национални икономически сметки, който представя крайния резултат от производствената дейност на всички резидентни производствени единици (ЕСНС 95, 8.89). Връзката между БВП и БДС се определя от начина на остойностяване на произведения краен продукт. БВП е остойностен по пазарни цени, включително данъците върху продуктите и вноса, нето от субсидиите върху продуктите. БДС измерва резултата от производствената дейност по базисни цени преди начисляването на данъци, включително субсидиите върху продуктите и услугите.
4. За целите на международни сравнения на производителността на труда на национални икономики е възприето използването на БВП - интернет страница на Евростат: http://epp.eurostat.ec.europa General Economic Background, Labour productivity per person employed.
5. БДС е показател, който е приложим за изчисляване на производителността на труда както на национално ниво, така и на ниво производствени дейности.
6. Използването на този показател в националната практика е съобразено със специфичния методологически обхват на сектора „Даване под наем на собствени недвижими имоти”, вид дейност 70.2 от НКИД - 2003 - в състава на БДС се включва и оценка на условния наем на жилищата, наети от техните собственици, който за България е доминиращ - близо 90% от населението живее в собствени жилища. Добавената стойност от условния наем на собствени жилища се класифицира изцяло като опериращ излишък в състава на сметка „Формиране на дохода” и не е свързан директно с трудовата заетост. Поради тази причина добавената стойност в резултат на условния жилищен наем се изключва при изчисляването на производителността на труда както за сектора на услугите, така и за икономиката като цяло.
7. Трудовият производствен фактор в състава на показателя за производителността на труда се измерва с броя на заетите лица в резидентните производствени единици на националната икономика и отработеното от тях време - отработени човекочасове.
8. Измерването на броя заети лица и отработените от тях човекочасове е подчинено на дефинициите и концепциите на (ЕСНС 95, 11.11, 11.12) така, както тези концепции и дефиниции се прилагат при оценката на показателите за резултата от осъществяваната икономическа дейност.
9. При сравняване на данните с резултатите от изследването на работната сила е необходимо да се имат предвид различията в прилаганите дефиниции и методологически особености. Основните концептуални различия са следните:
- обект на изследването на работната сила е постоянното население на страната, включително и временно работещите в чужбина, докато данните за заетостта в ЕСНС 95 се определят по отношение на резидентните производствени единици, които могат да наемат работна сила както от страната, така и от чужбина;
- лицата на срочна военна служба са част от заетите лица съгласно ЕСНС 95, но не се отчитат с изследването на работната сила.
10. Предпочитаният показател за трудовия фактор в състава на производителността на труда е отработеното време, измервано в човекочасове - показател, който представя по-точно фактически вложения труд в процеса на производство - интернет страница на Евростат: http://epp.eurostat.ec.europa Socio–economic Development, Inovation, Competitiveness and eco-efficiency, Labour productivity per hour worked.
11. Съпоставянето на показателите за производителността на труда във времето налага елиминирането на влиянието на цените в стойността на показателите за резултата от упражняваната икономическа активност. За целта БВП и БДС от текущия период се представят по цени от базисния период.
12. Данни за производителността на труда за икономиката и по икономически сектори са публикувани на интернет страницата на НСИ в динамични редове по тримесечия и години.