Банер
ТЪРГОВИЯ НА БЪЛГАРИЯ С ЕС ПРЕЗ 2010 ГОДИНА

(ПРЕДВАРИТЕЛНИ ДАННИ)
През 2010 г. износът на България за ЕС се е увеличил с 25% спрямо предходната година и възлиза на 18.6 млрд. лева. Основните търговски партньори на България са Германия, Италия, Румъния и Гърция, които формират 61.6% от износа за страните - членки на ЕС .

Износът за Румъния и Италия се е увеличил съответно с 42.7 и 38.2%. Най-значително нарастване се наблюдава в износа за Естония и Словения.. Износът за Дания и Люксембург бележи ръст съответно с 63.0 и 62.6%. Спад е регистриран при стоките, изнесени за Кипър и Белгия.
През декември 2010 г. износът за ЕС нараства с 33.7% спрямо същия месец на предходната година и достига 1.5 млрд. лева.
Вносът на България от ЕС за 2010 г. се е увеличил с 11.2% спрямо предходната година и възлиза на 22.0 млрд. лв. по цени CIF. Най-голям ръст бележи вносът от Малта - с 259.6%, и от Португалия - с 91.1% .Най-голямо намаление се наблюдава при вноса от Естония, Чехия и Кипър.
През декември 2010 г. вносът на България от страните - членки на ЕС, се увеличава с 19.4% спрямо същия месец на предходната година и достига 2.1 млрд. лв. по цени CIF.
Външнотърговското салдо (износ FOB - внос CIF) на България с ЕС за 2010 г. е отрицателно и възлиза на 3.4 млрд. лева .
Износът на България за ЕС, разпределен според Стандартната външнотърговска класификация, показва, че през 2010 г. в сравнение с 2009 г. са изнесени повече стоки от преобладаващата част от секторите . Най-голям ръст е отбелязан в секторите „Необработени (сурови) материали, негодни за консумация (изкл. горивата)” и „ Мазнини, масла и восъци от животински и растителен произход” . Наблюдава се спад само при износа от един сектор - „Безалкохолни и алкохолни напитки и тютюн”.
При вноса от ЕС най-голям ръст е отчетен в секторите „Необработени (сурови) материали, негодни за консумация (изкл. горивата)”1 и „Минерални горива, масла и подобни продукти”, а най-нисък - в сектора „Машини, оборудване и превозни средства”.