Банер
Банер

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

За информация и  начин да  закупите книгата "Обичай ме навеки" 

Продължава...

Райфайзенбанк: Безработицата и инфлацията забавят възстановяването на икономиката

Райфайзенбанк (България) ЕАД публикува месечния си обзор на актуалните към февруари 2011 г. макроикономически данни. Анализаторите на банката отчитат като положителни факти ускоряването на растежа на БВП, свиването на текущата сметка и подобряването на

съотношението между външния дълг и БВП в края на 2010 г., като същевременно отбелязват като сериозни проблеми високата безработица и ускоряващата се инфлация.
През четвъртото тримесечие на 2010 г. растежът на БВП се ускори до 2.1% на годишна база (според експресните оценки на НСИ). Основната причина беше забавянето на спада на вътрешното търсене.
Износът на стоки и услуги продължи да бъде двигател на икономическия растеж. Темпът на нарастване обаче се забави поради по-високата база от предходната година. Възстановяването на вноса набра скорост и се очаква тази тенденция да продължи и през 2011 г.
Инфлацията през януари беше 0.6% спрямо декември, а отчетената стойност на годишна база беше 4.5%. Храните продължиха да бъдат основният проинфлационен фактор.
През последното тримесечие на 2010 г. безработицата достигна най-високата си стойност от първото тримесечие на 2005 г. насам – 11.2%. Почти 150 000 души са загубили работата си през 2010 г. Състоянието на трудовия пазар остава основен риск за вътрешното търсене.
Дефицитът на държавния бюджет възлезе на 477 млн. лв. през януари, като принос за него имат и значителните лихвени плащания (около 1/3 от дължимите за 2011 г.). Фискалният резерв намаля с 600 млн. лв. спрямо декември 2010 г.
През януари 2011 г. кредитите за нефинансовите предприятия нараснаха с 98 млн. спрямо декември, а тези за домакинствата спаднаха с 63 млн. лв.
През декември балансът на текущата сметка беше отрицателен (-240 млн. евро). За цялата 2010 г. текущата сметка отбеляза рекордно подобрение, като дефицитът й спадна до 0.8% от БВП (9.9% през 2009 г.). С основен принос за подобрението бе спадът на търговския дефицит, нарастването на салдото на услугите и увеличените нетни входящи текущи трансфери.
Брутният външен дълг (БВД) на страната спадна до 102.3% от БВП към декември 2010 г., при 107.9% година по-рано. През последните два месеца на годината тенденцията на чувствително намаляване на чуждестранните задължения от страна на банковия сектор бе преустановена.