Банер
Банер

 Проучване на туристическия потенциал в община Ботевград. 

Продължава...

ПРОИЗВОДСТВО И ДОСТАВКИ НА ЕНЕРГИЙНИ ПРОДУКТИ, НОЕМВРИ 2010 ГОДИНА

През ноември спрямо октомври 2010 г. нараства производството на пропан-бутан с 27.3% до 14 хил. тона, на безоловен бензин - с 6.2% до 154 хил. тона, на дизелово гориво - с 15.5% до 171 хил. тона, и на електроенергия - с 0.7% до 3 919 гВтч.

Поради стартирането на добив на природен газ от новооткрити местни находища се наблюдава значително увеличение на производството - от 0.5 на 27 млн. станд. куб. м. Намалява производството на твърди горива с 6.7% до 3 258 хил. тона .

Производството на твърди горива през ноември 2010 г. спрямо ноември 2009 г. нараства с 5.3%, на пропан-бутан - с 40.0%, на безоловен бензин - с 5.5%, и на дизелово гориво - с 6.2%. Поради гореспоменатата причина производството на природен газ през ноември 2010 г. нараства в сравнение с ноември 2009 г. от 0.5 на 27 млн. станд. куб. м. Отчита се намаление в производството на електроенергия с 1.9%.

През ноември спрямо октомври 2010 г. нарастват доставките на безоловен бензин с 10.9% до 51 хил. тона, на дизелово гориво - със 7.1% до 151 хил. тона, на природен газ - с 18.1% до 261 млн. станд. куб. м. Намаляват доставките на твърди горива с 9.1% до 3 585 хил. тона, на пропан-бутан - с 12.9% до 27 хил. тона, и на електроенергия - с 5.8% до 2 650 гВтч .

Доставките на твърди горива през ноември 2010 г. спрямо ноември 2009 г. нарастват с 8.1%, на пропан-бутан - с 8.0%, на дизелово гориво - с 11.9%. Намаляват доставките на безоловен бензин с 38.6%, на природен газ - с 3.0%, и на електроенергия - с 19.1%.


МЕТОДОЛОГИЧНИ БЕЛЕЖКИ

Изследването на енергийните продукти се провежда всеки месец в съответствие с приетия Регламент на Европейския парламент и на Съвета относно енергийната статистика. Целта на изследването е да се осигури информация за производството и доставките за страната на основни енергийни продукти - електроенергия, твърди горива, природен газ и нефтени продукти. Респонденти на изследването са производителите, вносителите и износителите на енергийни продукти. Основните наблюдавани показатели са производството и доставката на енергийни продукти.


Твърди горива

Производство - включват се антрацитни, черни, кафяви, лигнитни въглища и твърди горива от въглища. Производителите отчитат пречистеното производство. За въглищата, при производството на които не се отделят инертни материали, пречистеното производство е равно на общия добив.

 

Доставки - количествата, доставени на вътрешния пазар. Равняват се на общото количество доставки до различните потребители - вътрешно потребление на мините, за ТЕЦ за обществено ползване, за коксуващи заводи и брикетни фабрики, за индустрията, черната металургия и други.


Нефтени продукти

Производство - производството на крайни продукти в нефтопреработвателните заводи или в предприятията за смесване на продукти.
Доставки - доставката на вътрешния пазар на крайни нефтени продукти, получени от фирми производители и вносители/износители.


Природен газ

Производство - общото количество сух газ за продажба, произведен в рамките на националните граници, включително и офшорното производство. Производството се изчислява след пречистване и извличане на газокондензатите и сярата.
Доставки - цялото количество газ, разпределено в страната, включително собственото потребление и загубите.
Данните са представени в милиони стандартни кубични метри - при международни стандартни условия 15°С и 760 мм живачен стълб.


Електроенергия

Производство - отчита се произведената електроенергия от ТЕЦ, АЕЦ, ВЕЦ (ПАВЕЦ) и електроенергията, добита от вятърните генератори и слънчевите колектори.
Доставки - изчисляват се като сума от произведената нетна електроенергия (брутното производство на електроенергия, намалено със собствените нужди на електроцентралите) и нетния внос (внос - износ).