Банер
ИНДЕКСИ НА ЦЕНИТЕ НА ПРОИЗВОДИТЕЛ В ПРОМИШЛЕНОСТТА , ЯНУАРИ 2011 ГОДИНА

1. Индекси на цените на производител на вътрешния пазар
Индексът на цените на производител на вътрешния пазар през януари 2011 г. е с 0.5% над равнището от предходния месец. Увеличение на цените е регистрирано в добивната промишленост - с 2.8%,

и в преработващата промишленост - с 0.9%, докато при производството и разпределението на електрическа и топлоенергия и газ е отчетено намаление - с 1.0%.
В преработващата промишленост по-значително увеличение на цените спрямо предходния месец се наблюдава при производството на основни метали - с 6.7%, при производството на хранителни продукти и при производството на изделия от каучук и пластмаси - с 1.5%.
Индексът на цените на производител на вътрешния пазар през януари 2011 г. нараства с 11.1% в сравнение със същия месец на 2010 година. Цените се увеличават в добивната промишленост - с 15.0%, в преработващата промишленост - с 11.4%, и при производството и разпределението на електрическа и топлоенергия и газ - с 10.1%.
Увеличение на цените в преработващата промишленост спрямо януари 2010 г. е отчетено при производството на основни метали - с 25.0%, производството на хранителни продукти - с 9.8%, и при производството на текстил и изделия от текстил, без облекло - с 8.4%. Намаление на цените се наблюдава при производството на тютюневи изделия - с 13.3%, и при производството на изделия от други неметални минерални суровини - с 3.8%.


2. Общ индекс на цените на производител в промишлеността

Общият индекс на цените на производител през януари 2011 г. нараства с 1.7% спрямо предходния месец. По-високи цени са регистрирани в добивната промишленост - с 8.8%, и в преработващата промишленост - с 2.0%, докато при производството и разпределението на електрическа и топлоенергия и газ е отчетено намаление - с 1.0 %.
По-съществено увеличение на цените в преработващата промишленост се наблюдава при производството на основни метали - с 9.7%, производството на текстил и изделия от текстил, без облекло - с 2.3%, и при производството на изделия от каучук и пластмаси - с 1.4%.
Общият индекс на цените на производител през януари 2011 г. се увеличава с 12.1% в сравнение със същия месец на 2010 година.
В преработващата промишленост нарастването на цените на производител е 11.9% спрямо януари 2010 година. По-съществено увеличение е регистрирано при производството на основни метали - с 24.7%, производството на автомобили, ремаркета и полуремаркета - с 13.4%, и при обработката на кожи; производството на изделия от обработени кожи без косъм - с 12.4%, а намаление се наблюдава при производството на тютюневи изделия - с 10.9%, и при производството на изделия от други неметални минерални суровини - с 3.5%.