Банер
Банер

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

За информация и  начин да  закупите книгата "Обичай ме навеки" 

Продължава...

ТУРИСТИЧЕСКИ ПЪТУВАНИЯ И РАЗХОДИ ЗА ТУРИЗЪМ НА НАСЕЛЕНИЕТО ПРЕЗ ЧЕТВЪРТОТО ТРИМЕСЕЧИЕ НА 2010 ГОДИНА

По предварителни данни през четвъртото тримесечие на 2010 г. 986.2 хил. български граждани са пътували в страната или в чужбина. В сравнение със същия период на 2009 г. общият брой на пътувалите лица с лична цел намалява с 20.7%. Намаление е регистрирано както в броя на пътувалите в чужбина - с 9.2%, така и в броя на пътувалите в страната - с 22.0% .

Лицата на 15 и повече години, пътували в страната и в чужбина, са посочили като причина за своето пътуване „посещение на близки” и „почивка и екскурзия”, съответно 50.5 и 33.6%. Относителният дял на пътувалите в чужбина на почивка или екскурзия е 52.4%, а на пътувалите в страната със същата цел - 31.1%.
През четвъртото тримесечие на 2010 г. най-много са пътували хората на възраст 25 - 34 години - 25.4% от общия брой пътували лица. Най-висок е относителният дял на пътувалите българи с лична цел на възраст 25 - 34 години - 25.7%, докато с професионална цел най-много са пътували на възраст 35 - 44 години - 29.4%. Най-малък е делът на пътувалите лица на възраст над 65 години - 8.2% от общият брой пътували лица .
Структурата на разходите за туристически пътувания по видове през четвъртото тримесечие на 2010 г. показва, че за туристически пътувания в страната най-голям е относителният дял на разходите за храна - 34.3% от всички разходи, докато при пътуванията в чужбина преобладават разходите за други нужди, различни от разходите за храна, настаняване и транспорт - 33.0% от всички разходи.

През четвъртото тримесечие на 2010 г. едно лице на 15 и повече навършени години е похарчило средно 130.3 лв. по време на своето лично пътуване в страната и 704.9 лв. за пътуване в чужбина. Същевременно разходите на едно лице за професионално пътуване са средно 280.8 лв. в страната и 1 523.7 лв. в чужбина.
Методологични бележки
При статистическото изследване на туристическите пътувания и разходите за туризъм на населението се използват дефиниции, които са в съответствие с изискванията на Директива 95/57 на ЕК за събиране на данни в областта на туризма.
Туристическо пътуване е всяко лично или професионално пътуване извън мястото на живеене за не повече от една година. Според мотивите туристическите пътувания се разделят на лични и професионални.
Лични пътувания са почивка, екскурзия, посещениe на културни и спортни мероприятия, лечение, обучение, религиозни мероприятия, гостуване на близки и приятели и други.
Професионални пътувания са командировка, участие в конференция, конгрес, семинар, сключване на сделки и други.
Обект на изследването е населението на възраст 15 и повече навършени години в България. Анкетират се всички лица от домакинствата, които са попаднали в извадката.
Статистическото изследване на туристическите пътувания и разходите за туризъм на населението е представително и се провежда въз основа на извадка от домакинствата в страната. Обемът на извадката е 3 000 домакинства.
За оценка на резултатите от изследването са използвани данни от текущата демографска статистика за населението на страната на възраст 15 и повече години по местоживеене (градове и села), пол и възрастови групи към края на 2009 година.