Банер
ПРЕВОЗЕНИ ТОВАРИ И ПЪТНИЦИ И ИЗВЪРШЕНА РАБОТА ПО ВИДОВЕ ТРАНСПОРТ

1. Сухопътен транспорт

1.1. Товарен транспорт

По предварителни данни на НСИ през четвъртото тримесечие на 2010 г. се наблюдава намаление с 2.4% на превозените товари спрямо предходните три месеца,

което се дължи на по-малко превозени товари от автомобилния транспорт. В сравнение със същия период на предходната година обаче има увеличение на превозените товари с 0.9% в резултат на увеличеното количество превозени товари от международните превози от автомобилния и тръбопроводния транспорт.
През четвъртото тримесечие на 2010 г. извършената работа в тонкилометри достига 6 301.8 млн. ткм, като е регистриран ръст съответно от 1.7% спрямо предходните три месеца и 19.2% в сравнение със съответното тримесечие на 2009 година. Този ръст е в резултат на увеличеното средно превозно разстояние главно при международните превози с автомобилния транспорт.

1.2. Пътнически транспорт

Превозените пътници със сухопътен транспорт през четвъртото тримесечие на 2010 г. са 144 604.3 хиляди. Наблюдава се увеличение както в сравнение с предходните три месеца - с 13.5%, така и в сравнение със същия период на 2009 г. - с 1.2%. При международните превози е отчетен спад от 20.2% спрямо предходното тримесечие, но ниският им относителен дял - 0.3%, в структурата на превозените пътници не оказва съществено влияние върху общата тенденция.
Същевременно обаче извършената работа в пътниккилометри през периода октомври - декември 2010 г. намалява с 2.7% спрямо предходните три месеца и достига 3 240.8 млн. пкм, докато в сравнение със съответното тримесечие на 2009 г. се наблюдава ръст от 6.4%.
2. Воден транспорт

2.1. Товарен транспорт

Количеството на превозените товари от водния транспорт през четвъртото тримесечие на 2010 г. е 1 909.8 хил. т и отбелязва спад както в сравнение с предходните три месеца - с 9.6%, така и спрямо същото тримесечие на 2009 г. - с 26.9%. Слабо увеличение се наблюдава при речния транспорт - с 5.2%, но ниският му относителен дял не може да компенсира общата тенденция.
Извършената работа, измерена в тонкилометри, е 6 126 млн. ткм, или с 18.3% по-малко в сравнение с третото тримесечие на 2010 г., което се дължи изцяло на международните превози. Спад се наблюдава и спрямо четвъртото тримесечие на 2009 г. - с 54.1%.

2.2. Пътнически транспорт

Броят на превозените пътници от водния транспорт през четвъртото тримесечие на 2010 г. намалява с 34.3% спрямо предходните три месеца. В сравнение със същия период на 2009 г. също е регистриран спад от 30.4%, което се дължи на намаления брой пътници, превозени от речния транспорт.
Извършената работа в пътниккилометри намалява със 110 хил. пкм спрямо третото тримесечие на 2010 г., докато в сравнение с четвъртото тримесечие на 2009 г. се наблюдава увеличение както при вътрешните, така и при международните превози.

3. Градски електротранспорт
С градския електротранспорт в страната през четвъртото тримесечие на 2010 г. са превозени 74 451 хил. пътници. Спрямо предходното тримесечие се наблюдава ръст от 12.1%, което се дължи най-вече на по-големия брой пътници, превозени от метрото. Същевременно в сравнение със съответния период на 2009 г. е отчетен спад от 5.0%.
Извършената работа в пътниккилометри се увеличава с 11.3% в сравнение с третото тримесечие на 2010 г., докато спрямо четвъртото тримесечие на 2009 г., поради по-малкото средно превозно разстояние, на което са превозвани пътниците с градския електротранспорт, е отчетен спад от 5.6%.

 Методологични бележки

Сухопътният товарен транспорт включва превоза на товари с превозни средства на железопътния и автомобилния транспорт с българска регистрация, както и преноса на продукти по тръбопроводната мрежа в страната.
Сухопътният пътнически транспорт включва превоза на пътници с превозни средства на железопътния и автобусния транспорт с българска регистрация.

Водният транспорт включва превоза на пътници и товари и извършената работа с морски и речни плавателни съдове с българска регистрация.

Градският електротранспорт включва превозените пътници и извършената работа от тролейбусния транспорт в страната, трамвайния транспорт и метрото в гр. София.

Превозени товари (тонове) - измерва общото количество превозени товари срещу заплащане между два пункта (място на натоварване и място на разтоварване).