Банер
Първите 14 е–услуги, които отговарят на законовите изисквания, са публикувани за обществено обсъждане

Първите 14 електронни услуги, одобрени от Съвета по вписвания към министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията Александър Цветков, са публикувани за обществено обсъждане на интернет страницата на Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията /МТИТС/

  http://www.mtitc.government.bg/page.php?category=562&id=4733 . След приключване на общественото обсъждане услугите ще бъдат вписани в регистрите.

Действащите към момента електронни услуги на централни и общински администрации все още не са съобразени със законодателсвото в областта на електронното управление. 14-те услуги са разработени за общинска администрация Габрово по проект, финансиран от Оперативна програма «Административен капацитет». Те са свързани с издаването на удостоверения за постоянен и настоящ адрес, за раждане, граждански брак, родствени връзки, за семейно положение, за наследници. Това са едни от най-търсените услуги, свързани с данни от Единна система за гражданска регистрация и административно обслужване на населението /ЕСГРАОН/.

Заявленията за услугите ще бъдат публикувани на сайта на МТИТС. Информацията може да бъде ползвана от институции или фирми, които в момента разработват административни електронни услуги. Така подготовката на много ведомства за включване към електронното управление ще бъде ускорена.