Банер
Виена насърчава изкуството в публичната среда

Изкуството в публичната среда бе тема на семинар, проведен в Софийска градска художествена галерия. Управителката на виенското общинско дружество "Изкуство в общественото пространство" Мартина Тайг представи политиката и опита на Виена в тази област. Сред основните теми бяха приоритетите и обществените послания на съвременното изкуство в градска среда, механизмите за финансиране на проектите и процедурите за избор на произведенията на изкуство и мястото, където ще бъдат поставени.

Във Виена изкуство може да се види не само в музеите и галериите. Навсякъде в града обществените пространства са осеяни с постоянни или временни обекти на изкуството. През 2004 г., след много години без регламент, по инициатива на общинските направления култура, градоустройство и жилищна политика е създадена общинска структура за насърчаване на изкуството в общественото пространство. Виена не възприема изкуството в социалната среда като декорация, а като възможност за дебат и справяне със съществуващото съдържание и радикални естетически постулати, както и като символично обозначаване на останали извън културното влияние територии. Мисията ѝ e да оформя, съживява и обогатява публичната среда с временни и постоянни обекти на изкуството, като по този начин го съживява, обогатява и прави по-привлекателно за живеещите. Така от една страна се укрепва идентичността на съвременния град, а от друга обществените пространства отново възвръщат функцията си на агора – място за обществено-политически и културен дебат.
Общинското дружество "Изкуство в общественото пространство" осъществява художествени проекти, възлага поръчки, препоръчва проекти на художествени конкурси, отпуска стипендии на творци или организатори на проекти и осъществява симпозиуми, публикации, медиационни програми и др. Първото и неотменно условие е, проектите да бъдат предназначени за обществено достъпното градско пространство на Виена, където изкуството може да бъде видяно и съпреживяно от всеки. Предпочитано място за такива проекти за местата извън идеалния център, който вече е пренаситен с произведения на изкуството. Изключения се правят рядко и само за временни арт инсталации. Осъществените проекти провокират, насочват вниманието към актуални обществени проблеми и съхраняват историческата памет.
При създаването си структурата е фонд, който след това е преобразуван в общинско дружество. Постъпилите проекти се разглеждат от международно жури три пъти годишно. Финансовите средства за насърчаване на изкуството са в размер на 800 000 евро годишно и се отпускат от общинския бюджет, съобщиха от Ойроком-ПР - Бюро за международни връзки на Община Виена. Други източници на финансиране на проектите са лично участие или средства от трета страна, които обаче трябва да осигури самият автор.
Тони Титянова
Снимки © KöR
Времени инсталации в центъра на Виена на пл. Грабен и на площад Нестрой.