Банер
Банер

 Новата книга на  Станка Ангелова - астролог на сайта „България без граници”  - цена 6 лв., поръчка на тел. 0888262195.

 

Професор д-р Екатерина Титянова, д.м.н. - Началник Клиника по функционална диагностика на нервната система

Проф. Екатерина Титянова е родена в град Гоце Делчев. Завършва висшето си образование по медицина през 1982 г. в Медицинска академия - София. Академичната й кариера започва през 1983 година като асистент в Катедрата по неврология на Медицинска академия – София. Придобива специалност по неврология през 1987 г. По-късно става главен асистент, ръководител на неврологично отделение при УСБАЛНП "Свети Наум" ЕАД и на лаборатория по клинична невросонография. През 1990 г. придобива образователна и научна степен "доктор", а през 2007 г. - научната степен "доктор на науките".

От 2003 г. е доцент, а от 2009 г. – професор по неврология и първата жена професор във военномедицинската академична общност. От 2005 г. е Ръководител на клиника “Функционална диагностика на нервната система” във Военномедицинска академия – София. Ръководената от нея клиника е номинирана като база за обучение на Европейската федерация по неврология. От 2010 г. е професор по неврология в Медицинския факултет на Софийски университет „Свети Климент Охридски”.
Проф. Титянова е специализирала неврология, неврорехабилитация и високоспециализирани методи за изследване на нервната система в престижни университети в света. Усвоява транскраниална доплерова сонография в Австрия (1987), внедрява метода в България и създава първата лаборатория по функционална невросонология и мозъчна хемодинамика. През 1996-1998 г. е гост-изследовател в Националния институт по неврология и неврохирургия, Мексико сити по проект за научно-техническо сътрудничество между България и Мексико. Създава първата мексиканска лаборатория по функционална невросонология.
Проф. Титянова придобива следдипломна квалификация по неврология и неврорехабилитация в Тексаския медицински университет и специализира двигателен контрол на походката в Клиниката по възстановителна неврология и невробиология на човека в Колежа “Baylor”, Хюстън – САЩ (1992-1993). През 2001 г. по покана на Центъра за изучаване на мозъка "Neuron", Куопио - Финландия и със съдействието на фондация “Отворено общество” тя участва в създаването на първата финландска лаборатория за изследване на походката. Инициира и координира три-годишен договор за двустранно сътрудничество между Българската академия на науките и Финландската академия (2002-2005 г.). Създава теоретични и научно-експериментални предпоставки за прогнозиране на двигателните нарушения и биометричен анализ на походката. От 2011 г. е координатор за България на международен проект в медицината по Седма рамкова програма на Европейския съюз.
Научната продукция на проф. Екатерина Титянова включва над 250 научни труда в областта на неврологията и социално-значимите заболявания на мозъка – тяхната профилактика, ранна диагностика, лечение и рехабилитация. Дисертациите й на тема: ”Диагностична стойност на невросонографията при исхемични нарушения на мозъчното кръвообращение” и “Индикатори за двустранно променен двигателен контрол на походката при хронична хемипареза след супратенториален мозъчен инсулт” са първи в България в съответните области, които поставят начало на нови диагностични и терапевтични направления в неврологията. Тя е автор и съавтор на монографии, учебни ръководства, национални стандарти и консенсуси. Научен ръководител е на докторанти и специализанти и рецензент на научни проекти и дисертации. Главен редактор е на списание “Невросонология и мозъчна хемодинамика”, член е на редакционните колегии на списанията “Българска неврология”, “Мозъчносъдови заболявания”, “Neurologia Balkaniсa, както и на международната колегия на списанието “Neurosonology” на Японската академия по невросонология. Била е член на Специализирания научен съвет по неврология и психиатрия към Висшата атестационна комисия (2008-2010). Носител е на престижни национални и международни научни награди в областта на неврологията и невросонологията.
Проф. Титянова има богат клиничен, професионален, научно-организационен и административен опит като невролог, ръководител на клиника, преподавател на студенти и специализанти, председател на специализирани комисии за лечение в неврологията, ръководител на научни проекти, член на научни съвети, секретар на научни програми и главен изследовател на международни мултицентрови проучвания. Тя е специалист по здравен мениджмънт, експерт на Министерството на здравеопазването по акредитация на лечебните заведения за болнична помощ и диагностично-консултативните центрове, външен експерт по неврология към Националната здравноосигурителна каса и експерт към Националната агенция за оценяване и акредитация при Министерски съвет. Внедрила е и продължава да внедрява у нас нови диагностични и терапевтични методи в неврологията. Създава школа по невросонология, разкрива нови лаборатории по ултразвукова диагностика на нервната система и подготвя лицензирани специалисти в цялата страна. През 2011 г. инициира и организира създаването и подписването на Първия интердисциплинарен национален консенсус за ултразвукова диагностика и поведение при екстракраниална каротидна патология.
Проф. Титянова има активна обществена дейност като член на Българското дружеството по неврология, Дружеството по невронауки, Международната организация за изследване на мозъка, Европейското дружество по невросонология и мозъчна хемодинамика и други национални и международни организации. Учредител е на фондациите «Предпазване от мозъчни инсулти» и «Наука», учредител и председател на фондация «Мексико-България» и «Българска асоциация по невросонология и мозъчна хемодинамика». Координатор е на програмите за следдипломно обучение към Световната федерация по неврология за България. От 2009 г. е член на Изпълнителния комитет на Изследователската група по невросонология към Световната федерация по неврология, заместник-председател на фондация “Предпазване от мозъчни инсулти” и член на Управителния съвет на Българското ендоваскуларно дружество.
Високите професионални и личностови качества на проф. Титянова, нейният креативен и иноваторски дух, богатата й творческа биография, активната обществена дейност и научно-практически опит я правят признат международен учен и я нареждат заслужено сред бележитите личности на България, оставящи трайна следа в съвременната ни история.
Е-мейл адресът e защитен от спам ботове. , neurosonology-bg.com/
Публикува Виктория Милчева